شعری ازفرخی یزدی

هرگزدلم برای بیش وکم غم نداشت                 آری نداشت غم که غم بیش وکم نداشت

    دردفترزمانه فتدنامش ازقلم                        هر ملتی که مردم صاحب قلم نداشت

 درپیشگاه اهل خردنیست محترم                      هرکس که فکرجامعه رامحترم نداشت

باآن که جیب وجام من ازمال ومی تهی است           مارافراغتی است که جمشیدجم نداشت

انصاف وعدل داشت موافق بسی ولی                  چون فرخی موافق ثابت قدم نداشت.

                                                                              ( فرخی یزدی)

/ 0 نظر / 10 بازدید