# کاترینا

طوفان گوستاودرآمریکا

طوفان گوستاو درآمریکا: این طوفان روزگذشته240km/hسرعت داشته ومناطقی را درلویزیادرخلیج مکزیک رادربرگرفت وسرعت آن صبح امروزبهkm/h170رسیداماهم اکنون درساعت 20امشب به ووقت ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 41 بازدید