# ک

بررسی جایگاه حقوقی کنوانسیون روتردام PICدرایران

بررسی جایگاه حقوقی کنوانسیون روتردام(PIC) درایران چکیده:جهان ماباشتاب افسارگسیخته ای درمسیرتوسعه وصنعتی شدن به پیش می رودودرعین حال این تنهاکره مسکونی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 113 بازدید