# پارک_ملی

هیچ یک ازماوارثان خوبی برای زمین نیستیم.

مانتوانستیم وارثان خوبی برای محیط زیست  ایران باشیم وآن رابه عنوان امانتی به نسل های بعد واگذارنماییم. "متاسفانه هروقت به  توضیح ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 36 بازدید