# ویکتورهوگو

محیط زیست ازدیدگاه بزرگان اندیشه:

                    محیط زیست ازدیدگاه بزرگان اندیشه: امیدوارم سگی رانوازش کنی، به  پرنده ای دانه بدهی،به آوازسهره ای   وقتی آوای سحرگاهیش راسرمی دهد ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 39 بازدید