# محیط_زیست

محصولات تراریخته وناسازگاری بامحیط زیست

فرانسه تولید ذرت تراریخته را نپذیرفت فرانسه نیز مانند آلمان از کشت ذرتهای تراریخته شرکت آمریکایی مونسانتو جلوگیری کرد. آلمان ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 8 بازدید

باحیوانات مهربان باشیم.

بایدبه بزرگواری خودتان ببخشید،عکس کیفیت چندانی ندارد،باگوشی موبایل گرفته شده،کاملا اتفاقی!! این روزهابه دلیل سرمای هوابیشترحیوانات به ماپناه می آورند.پس باآنهامهربان ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 17 بازدید

محیط زیست وتوسعه پایدار

محیط زیست-توسعه پایدار-منابع طبیعی : محیط زیست درمفهوم به معنای هرچیزی است که زیستن رااحاطه میکندوباآن درکنش متقابل است.ازمحتوای جهان شمول ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 15 بازدید