# شوره_زارشدن

دریاچه ارومیه دروضعیت بحرانی ترازآنچه شنیده ایدبه سرمی برد.

وضعیت دریاچه ارومیه بیش ازآنچه شنیده ایم بحرانی است. باخانواده وچندتن ازاقوام به دریاچه ارومیه رفتیم تاازنزدیک وضعیت دریاچه راببینیم.متاسفانه آب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید