# ساخت_وساز

4000هکتارازاراضی دولتی تاپایان سال88موردساخت وساز قرارمیگیرند.

بیانیه امروزوزارت مسکن وشهرسازی: 4000هکتارازاراضی دولتی تاپایان سال1388برای ساخت مسکن مورداستفاده قرارمیگیرد.حالاخدامیداندکه منظورازاین4000هکتارزمین کدام قسمت ازمحیط زیست است.حتما خودتون میدونین که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید