# روستای_مرا

دامنه قطع درختان به مرادردماوندرسید.

طبق مشاهدات به عمل آمده دوجاده خاکی دربالادست وپایین دست این باغ هاوجودداردکه طبق گفته ساکنین روستانیازی به جاده جدیدوجودندارد.این ... ادامه مطلب
/ 19 نظر / 58 بازدید