# جوامع_مهره_داران

الگوهای رفتاری

کنترل رفتار:جامعه الگوهای سازمان اجتماعی جوامع مهره داران: اعضای جمعیت مهره داران،گذشته ازدوشکلی جنسی(نر- ماده)،ازلحاظ ساختمان بدنی حداقل درمراحل اولیه زندگی به هم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 39 بازدید