# بازدیدبهسازی

بی نظمی درتمامی ارگانهابخصوص دانشگاه آزاد

بی نظمی دردانشگاهها به خصوص دانشگاه آزادهمیشه موردانتقادبوده وهست: امروزبازدیددرس بهسازی طبیعت وحفظ محیط زیست بودکه قراربودسرویس ازدماوندراس  ساعت7صبح به سمت ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 30 بازدید