# انرژی_های_نوین

تولیدات پاک-CDM

  کشورماایران باداشتن مواهب طبیعی بالقوه ای که داردنسبت به بسیاری کشورهامیتوانددرزمینه تکنولوژی توسعه تولیدات پاک (CDM)پیشگام باشد.مثلاانرژی های پاک (خورشیدی ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 31 بازدید