حمایت ازحیوانات

امروز19آذرماه روزحمایت ازحقوق حیوانات است .روزی که شایددرایران امروزمامعنای چندانی برای توده مردم نداشته باشد.دراین روزهای سردبایدبه دادخواهی ازحیوانات پرداخت.دراین سرماکه اغلب پناهگاه های حیوانات بی دفاع تبدیل به اتوبان ها یابه منظورساخت وسازمورددخل وتصرف موجودات 2پاقرارگرفته بایدبه فکرمخلوقات بی زبانی باشیم که به وفوردرگوشه وکنارشهرمان ویاحتی چندقدمی مازندگی می کنند.نیازی به اینکه به دنبالشان بگردی نیست ...باچشم بسته هم قادربه دیدن آنهاخواهیم بود.بایدبه فکری اساسی درباره آنهاپرداخت.به هیچ عنوان منظورم این نیست که ازفرداهرکدوم سگ های خوشگل ویاگربه های پشمالورابه خانه بیاوریم وفکرکنیم مشکلات آنهاراحل کرده ایم.بایدعاقلانه تصمیم بگیریم.نمی خواهم برای خودم نظریه پردازی کنم ولی هرکدوم ازماخودبهترازهرکس دیگری می فهمیم که چه بایدکردتااندکی اوضاع بهبودیابد.

دراین سرماسگ هابه صورت اجتماعی وگاهی انفرادی درقلمروهایشان که ماآنهاراتصرف نموده ایم بسیارنحیف و بیماربه نظرمی رسندچون واقعادرجوامع شهری سیستم تغذیه آنهابه کلی دگرگون گردیده است.درماه گذشته تعدادکثیری ازسگ هادرشهرگیلاوندتوسط شهرداری منطقه کشته شدند...البته آنهااقدام به کشتن توله هانموده بودندوسگ های مادربه وضع وحشتناکی بالای سربچه هایشان آرام وقرارنداشتند.عاطفه مادروفرزندی که فقط برجوامع انسان هاحاکم نیست.دراین روزهاشغال وروباه هم واردشهرها می شوند.پرنده هاهم که دیگه فوج فوج مهاجرت کردندوکمترمی شه ببینیمشون.

خدای من متاسفانه درکشوری که جان انسان هاهیچ ارزشی نداردحقوق پایمال شده حیوانات که دیگرجای خوددارد...

 

 

پ.ن1: مخلوقات بی زبان فقط به سگ هاوگربه هااختصاص نداردوشامل هرجانداری که ازدست کارهای انسان درامان نیست می گردد.

پ.ن2:دراین روزهای سردشهرداری دماونداقدام به کشتن سگ هابااسلحه می نمایدکه واقعاازوصف آن عاجزم...هیچ انسانی نمی توانداینطورباحقوق حیوانات بی رحمانه وباشقاوت بازی کندولی ...

آیاواقعابه خیال آن هاراه دیگری برای کنترل جمعیت آنها وجودندارد؟

پ.ن3: چندروزپیش ازطریق یکی ازدوستان متوجه شدم درشهردماونداقدام به قطع چنداصله درخت که عمری بیش از100سال داشته اندنموده که واقعاًمتاثرشدم...واقعاًبرای تعریض جاده راه دیگری وجودنداشت؟!!!

پ.ن۴:مهم نیست که بقیه چه کار می کنند، مهم این است که ماچه می اندیشیم وچه خواهیم کرد...پس خیلی به امیددیگران نباشیم.

باحیوانات مهربان باشیم.

 مطلبی که درسال گذشته نوشته بودم.

 

 

 

/ 9 نظر / 20 بازدید
سلول

برای تمامی مردمان وطنم آرزوی قلبی پاک و وجدانی بیدار می کنم که در اینصورت خیلی از مشکلاتمان به خودی خود کاسته خواهد شد.

پگاه

ممنون از شما براي مطلب خوبتون.از آشنايي با شما خوشحالم.به اميد روزهايي بهتر براي حيوانات اين سرزمين.[گل]

موج سبز

با موج چهارم ( کپنهاگ و چشم اندازهای آینده ) وبلاگستان فارسی از فردا تا 30 آذر ماه منتظر همراهی شما با چهارمین موج سبز حامیان محیط زیست است. باشد که همراهی کنید...

هومن

آفرين به شما این آرزوی همه انسان های پاک نهاداست[گل]

محمد

سلام با یه مطلب جدید به روزم. قدوم سبز شما باعث دلگرمی ماست. ما انسانها یاد گرفتیم هر جا می شه حقی را خورد کوتاه نمی اییم. انشالله که روزی برسه حقوق کلیه جانداران را به رسمیت بشناسیم. یا هو

محمد

سلام با یه مطلب جدید به روزم. قدوم سبز شما باعث دلگرمی ماست. ما انسانها یاد گرفتیم هر جا می شه حقی را خورد کوتاه نمی اییم. انشالله که روزی برسه حقوق کلیه جانداران را به رسمیت بشناسیم. یا هو

وحید

روزگار غریبی ست نازنین... مستدام باشید.[گل]

لیلا

[گل]

علی

سلام چه خوبه که یاد بگیریم که طبیعت با معشوقه هایش که حیوانات باشند زنده است