تالاب های آذربایجان غربی

                      تالاب یادگارلو:

نامهای دیگر

خدرحاجی

مشخصات جغرافیایی

عرض 02تا37درجه شمالی  وطول 33تا45درجه شرقی

مساحت

359هکتا ر

مکان جغرافیایی

حدفاصل شهرستانهای نقده وارومیه

تاریخ انتخاب به عنوان سایت رامسر

2/4/1354

ارزشهای مهم اکولوژیکی

درگذشته زیستگاه زمستان گذرانی ومکان جوجه آوری پرندگان بوده است.

عوامل تهدیدتالاب

احداث زهکش درضلع مجاورواحداث جاده درداخل تالاب

 

تالاب یادگارلوبامساحت حوضه آبخیز 1530هکتاردرارتفاع متوسط 1280متری ازسطح آبهای آزادواقع است که علاوه برمساحت 359هکتاری دریاچه تالاب ،260هکتارنیزمساحت مراتع حاشیه تالاب راتشکیل می دهد.منابع تامین  کننده آب تالاب ،روانابهای فصلی ناشی ازبارندگی درسطح حوضه،جریانهای فصلی رودخانه گدارازطریق انهارسنتی ونشت آبهای زیرزمینی می باشند.

این تالاب درگذشته زیستگاه بسیارمناسبی برای زمستان گذرانی ونیززادآوری پرندگان آبزی همچون قو،فلامینگو،اردک سرسفید،انواع مرغابیهابوده است.امادرطی چندسال اخیربااحداث زهکش درمجاورت آن وهمچنین کاهش آب ورودی ،این تالاب در بیشترمواقع سال خشک می باشد.به همین جهت این تالاب درلیست مونترو قرارگرفته که نیازشدیدبه احیاوبازسازی دارد.

                                     تالاب درگه سنگی

نامهای دیگر

سیران گلی

مختصات جغرافیایی

عرض 00تا37درجه شمالی وطول 33تا45"شرقی

مساحت

735هکتار

مکان جغرافیایی

جاده ارومیه-مهاباد دریک کیلومتری سه راهی محمدیار

تاریخ انتخاب به عنوان سایت رامسر

2/4/1354

ارزشهای مهم اکولوژیکی

زیستگاه مهم زمستان گذرانی،تغذیه،زادآوری ومحل استراحت  پرندگان آبزی

عوامل تهدیدتالاب

/ 0 نظر / 31 بازدید