شماچطوراین بحث راارزیابی میکنید؟ آیامیان گذرارومیه چنین چیزهایی رابه ارمغان آورد

شماچطوراین بحث راارزیابی میکنید؟ آیامیان گذرارومیه چنین چیزهایی رابه ارمغان آورد؟

گفته های دکتربهبهانی وزیرراه وترابری که امشب50/22ازشبکه 2سیماپخش شد:

پل شهیدکلانتری که ازچندین وقت پیش موضوع داغ وتیتراول رسانه هاست به گفته آقای بهبهانی فاصله دواستان آذربایجان غربی وشرقی رااز240به 140کیلومترکاهش داده است.امابه چه قیمتی؟

به گفته ایشان ازفوایداین میان گذرمیتوان به مواردذیل اشاره نمود:

Ø    کاهش فاصله ارتباطی

Ø    سرعت درحمل ونقل فزونی می یابد

Ø    کاهش آلودگی هوا

Ø    صرفه جویی درسوخت

Ø    ارتقاجاده ها

Ø    جاذبه ای برای گردشگری درارومیه فراهم میکند

Ø    بهره برداری کشاورزی راافزایش میدهدسوال

Ø    کاهش تصادفات دراین محدودهخیال باطل

این پروژه شامل 2فازاست.فازیکم که شامل یک باندبایک خط رفت وبرگشت است.

فازدوم که شامل یک خط رفت وبرگشت ویک خط عبورراه آهن برای رفت وبرگشت است.

مجری صداوسیماازآقای بهبهانی وزیرراه وترابری راجع به زمان اتمام کارپرسیدکه باپاسخ :"به زودی،تاپایان سال88"روبروشد.خیال باطل

جالب است بدانیدهزینه این پل تاکنون 120میلیاردتومان شده است.وی تصریح کردنطفه این کاردرسال1326بناشد(یعنی سخن به میان آمد)اماتکنولوژی انجام این کاردردریاچه آب شوردردسترس نبود.ضمناایشان قیدفرمودندحتی دراروپانیزچنین تکنولوژی نداریم!!!

درگفته هایشان به درایت وهوش ایرانی هااشاره کردندوگفتندایرانی دارای استعدادهای فراوانی است اماپشتکارنداردودلش میخواهدکه بااولین ودومین آزمایش به نتیجه برسد.وی گفت مهم اینست که مردم دراین دوره ودوره های بعدی طعم  خدمات مارامی چشند.مردم هیچ پروژه ایرابه این راحتی لمس نمی کنند.

حال سوال من به عنوان یک محیط زیستی اینست که:متفکر

اگربه قول شماایرانی هادارای چنین درایتی هستندپس چرااندک بهایی به نظرکارشناسان محیط زیست ندادیدوباآنکه ازعواقبی که برسراین زیست بوم که ازارزش بیولوژیکی بس والایی ببرخوداربودباخبربودیدچنین کاریراشروع کردید؟شمادراظهارات خودبیان داشتیدکه:این میان گذربهره وری کشاورزی راافزایش خواهدداداماچیزی که ازوبلاگ آقای مهندس سهیل نوروزی،خانم شیواآدیم ،خانم مژگان جمشیدی وحتی پست های قبلی وبلاگ خودم،ودههاوصدهاوبلاگ دیگربه راحتی میتوانیم دریابیم که تاچندسال دیگربجای کویرهای نمکی چیزی اززمین های کشاورزی باقی نخواهدماند.کافیست به Green blogرجوع کنیدوببینیدطی3ماه گذشته چندمقاله مطلب دراین باره نوشته شده است!!!راست میگوییدمردم هیچ پروژه ای رابه این راحتی لمس نمیکنند.لبخند

/ 3 نظر / 31 بازدید
رزگار

درود مطلب "جشن آذرگان" را در تارنمای "آتر" بخوانید. شاد و سلامت باشید

فرداد دولتشاهی

مشكل بزرگ پل شهيد كلانتري آن است كه بخش عمده اي از آن با خاكريزي و پركردن درياچه و برهم زدن نظام اكولوژيكي آن ساخته است. ممنون از پيگيري شما[گل]