پست های ارسال شده در فروردین سال 1388

ماهمه یک زمین داریم!

تا5سال دیگرجمعیت کره زمین به هفت میلیاردنفرخواهدرسید.باتوجه به اینکه این هفت میلیاردنفرهمه باهم تنهایک زمین دارند،آینده راچه خواهدشد؟همه باهم برای ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 87 بازدید

محصولات تراریخته وناسازگاری بامحیط زیست

فرانسه تولید ذرت تراریخته را نپذیرفت فرانسه نیز مانند آلمان از کشت ذرتهای تراریخته شرکت آمریکایی مونسانتو جلوگیری کرد. آلمان ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 36 بازدید

10اردیبهشت؛بازدیدازدشت هویج برای عموم علاقمندان

بازدیداز دشت هویج برنامه ایست که انجمن مهندسین محیط زیست دماوندبه مدت 1روزدر1٠اردیبهشت 88درنظرگرفته است.شرکت برای عموم وعلاقمندان آزاداست.برای ثبت ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 35 بازدید

ترافات سبز5اعتراف سبز!خوب وبد

اعترافات سبزمن!!!! که البته اعترافات سبزی درکارنیست،چون تاجایی که به خاطرمی آورم مثل اغلب دوستان دربچگی شیطنت هایی رادرحق محیط زیست ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 54 بازدید