پست های ارسال شده در آبان سال 1387

نزدیک شدن به سومین موج سبز

چندروزدیگربه شروع موج سبزسوم باقی نمانده.مانیزدرپی انتشارمقالاتی دراین باره هستیم.بیاییدباهم سومین  موج سبزراباموضوع گرمایش جهانی سبزترنماییم وحضورفعال دراین زمینه بسی ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 36 بازدید

شماچطوراین بحث راارزیابی میکنید؟ آیامیان گذرارومیه چنین چیزهایی رابه ارمغان آورد

شماچطوراین بحث راارزیابی میکنید؟ آیامیان گذرارومیه چنین چیزهایی رابه ارمغان آورد؟ گفته های دکتربهبهانی وزیرراه وترابری که امشب50/22ازشبکه 2سیماپخش شد: پل شهیدکلانتری ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 27 بازدید

گاهنامه دانشکده سبز

گاهنامه دانشکده سبز انتشارنشریه ای بانام ماهنامه محیط زیست-منابع طبیعی که برای اولین باردردانشگاه آزاداسلامی  واحددماوندصورت گرفت که7شماره ازآن به چاپ ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 31 بازدید

آتش سوزی درجنگلهای کالیفرنیاهمچنان ادامه دارد.

آتش سوزی درجنگل های کالیفرنیا: آتش سوزی جنگلهادرکالیفرنیاهمچنان ادامه داردومسوولان ازهزاران تن ازسکنه نزدیک به منطقه بطورجدی درخواست کردنداقدام به ترک ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 25 بازدید

بی نظمی درتمامی ارگانهابخصوص دانشگاه آزاد

بی نظمی دردانشگاهها به خصوص دانشگاه آزادهمیشه موردانتقادبوده وهست: امروزبازدیددرس بهسازی طبیعت وحفظ محیط زیست بودکه قراربودسرویس ازدماوندراس  ساعت7صبح به سمت ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 26 بازدید

بارش برف درشهرستان دماوندموجب غافلگیری مردم شد.

بارش برف درشهرستان دماوند: امروز20/8/87نزدیک ساعت 10صبح بودکه درشهردماوندبارش برف منظره بسیارزیبایی رادراین شهرایجادکرد.البته این برف حدود5/1ساعت بارید.بعضی جاهاهم به شکل ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 29 بازدید

شوکای ایرانی

شوکای ایرانی:Capreolus Capreolus capreolus)): شوکاهای ایرانی ازهمان زیرگونه  شوکاهای اروپایی بوده وپراکندگی آنهادراستانهای گیلان ، مازندران،گلستان میباشد.زیستگاههای این جانوردراین استانهابین جنگلهای انبوه ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 47 بازدید