پست های ارسال شده در شهریور سال 1387

کشاورزی پایدار

کشاورزی پایدار،Sustainable  Agricalture: عبارتست از نوعی سیستم کشاورزی که درآن بابکاربردن حداقل عوامل مصنوعی وشیمیایی خارجی بتوان عملکردمطلوبی بدست آورد.به نحوی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید

آشنایی بابیوم های مختلف.

آشنایی بااکولوژی  محیط های مختلف (بیوم ها): بیوم ها درطول مدت زمان بسیارطولانی درنتیجه کنشهای متقابل عوامل محیطی ماننداقلیم ،عوامل زیستی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 38 بازدید

آخرین بازمانده یوزایرانی

آخرین بازمانده یوزایرانی: گزارشات طبیعی مربوط به دیدن یوز:شاهرود- طبس- پارک ملی کویر- پیرامون سیاه کوه وورامین. گونه های جمعیت یوزایران روبه ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 207 بازدید

مقایسه طوفان گوستاودرآمریکاباسیستان وبلوچستان درایران

وزش طوفان همچنان درآمریکاادامه دارد.مقایسه میان گوستاو باطوفان سیستان وبلوچستان: طوفان گوستاوکه درپست های قبلی بدان اشاره گردیده ،همچنان ادامه دارد.این ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 36 بازدید

وزش طوفان درسیستان وبلوچستان

اماوزش طوفان درسیستان وبلوچستان وپیامدهای آن: طوفان مسیرارتباطی زابل به سیستان وبلوچستان راقطع کرده است.این طوفان که باسرعت 115کیلومتربرساعت ازروزگذشته همچنان ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 43 بازدید

نیازبه100میلیاردریال برای رسیدگی به 40هزارپرونده منابع طبیعی

نیاز به100میلیاردریال برای رسیدگی به40هزارپرونده منابع طبیعی: مدیرکل دفتربرنامه ریزی وبوجه سازمان جنگلهاوآبخیزداری کشورگفت درسال جاری برای رسیدگی وهزینه دادرسی 40هزارپرونده ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 27 بازدید

ذوب شدن توده یخی آلسمی دلیل برگرمایش جهانی

"ذوب شدن وشناورشدن آلسمی گواهی برگرمایش جهانی" آلسمی توده یخی با3000سال قدمت درقطب شمال باداشتن مساحتی برابر15کیلومترمربع  درآبهای قطب شمال شناورگردیدواین ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 32 بازدید

چشمه اعلاگردشگران رافراری میدهد.

چشمه اعلاگردشگران رافراری می دهد. بیش ازدهها واحدمسکونی تفریحی درقسمت شمالی منطقه توریستی چشمه اعلاواقع در4کیلومتری  شهردماوندساخته شده است که باوجودپیشرفت ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 54 بازدید

درگیری میان اهالی شهرک زیتون باکارکنان اداره محیط زیست تهران

درگیری میان اهالی شهرک زیتون وکارکنان محیط زیست استان تهران: متاسفانه درتاریخ13/6/87عده ای ازاهالی شهرک زیتون که تعدادشان هم زیادبودبه طرزوحشیانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 105 بازدید

طوفان گوستاودرآمریکا

طوفان گوستاو درآمریکا: این طوفان روزگذشته240km/hسرعت داشته ومناطقی را درلویزیادرخلیج مکزیک رادربرگرفت وسرعت آن صبح امروزبهkm/h170رسیداماهم اکنون درساعت 20امشب به ووقت ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 41 بازدید

آتش سوزی درجنگلهای کلاله از16عصرامروزادامه دارد.

آتش سوزی درجنگلهای دست کاشت کلاله از16عصرامروز ادامه دارد. تلاش امدادگران برای مهارکردن آتش سوزی درجنگلهای شهرستان کلاله ادامه دارد.جنگلهای دست ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 35 بازدید

4000هکتارازاراضی دولتی تاپایان سال88موردساخت وساز قرارمیگیرند.

بیانیه امروزوزارت مسکن وشهرسازی: 4000هکتارازاراضی دولتی تاپایان سال1388برای ساخت مسکن مورداستفاده قرارمیگیرد.حالاخدامیداندکه منظورازاین4000هکتارزمین کدام قسمت ازمحیط زیست است.حتما خودتون میدونین که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید

مصوبه ای که به نفع محیط زیست تصویب شد.

"وتصویب یک ماده حقوقی جدیدبرای حمایت ازمحیط زیست" واماخبرتازه اینست که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام قانونی راتصویب کرده که براساس ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 37 بازدید

بکارانداختن 13لنچ صیادی درکنارک سیستان وبلوچستان

واما بکارانداختن 13لنچ صیادی درکنارک سیستان وبلوچستان: به گزارش شبکه خبرجمهوری اسلامی ایران13لنچ صیادی برای شکارهرچه بیشترپرندگان وآبزیان شروع به کارکرد.اماسؤال ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 42 بازدید

دریاچه ارومیه دروضعیت بحرانی ترازآنچه شنیده ایدبه سرمی برد.

وضعیت دریاچه ارومیه بیش ازآنچه شنیده ایم بحرانی است. باخانواده وچندتن ازاقوام به دریاچه ارومیه رفتیم تاازنزدیک وضعیت دریاچه راببینیم.متاسفانه آب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید

واماکارخانه سیمان آبیک وپرونده هایی که همچنان خاک میخورد.

واماماجرای کارخانه سیمان آبیک  وپرونده های جرایم حقوقی که همچنان دردادگاههاخاک میخورد........................ کارخانه سیمان آبیک به عنوان یکی ازتولیدکننده های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 102 بازدید

کندوان

کندوان: مورخ 6/6/87رفتیم به روستای کندوان که درشهرستان اسکودرتبریزواقع است.راه عبوری تاخود روستای کندوان آسفالت است وخودکنوان هم سنگفرش است.ازخودشهرتبریزتاکندوان دقیقا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 40 بازدید