پست های ارسال شده در مرداد سال 1387

تالابهای ثبت شده ایران درکنوانسیون رامسر

فهرست تالابهای ایران درلیست کنوانسیون رامسر : ü  دریاچه آلاگل، آلماگل، آجی گل دراستان گلستان ü  *تالاب امیرکلایه درگیلان ü  *مجموعه تالاب انزلی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 122 بازدید

تالاب شورگل- قوری گل-گاوخونی

تالاب شورگل اردبیل: این تالاب درجنوب شرقی اردبیل واقع است.درفصل بهاروضعیت زیستگاهی مناسبی رابرای پرندگان مهاجرفراهم میکند. تالاب قوری گل تبریز: این تالاب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 102 بازدید

تالب شادگان

تالاب شادگان درشهرشادگان، تالاب بین المللی شادگان 296هزارهکتارمساحت دارد.ازشمال به شادگان ،ازجنوب به رودخانه بهمن شیرمتصل است.سطح تالاب باگیاهان آبدوست مثل ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 86 بازدید

شعری ازفرخی یزدی

هرگزدلم برای بیش وکم غم نداشت                 آری نداشت غم که غم بیش وکم نداشت     دردفترزمانه فتدنامش ازقلم                        هر ملتی که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 76 بازدید

زباله دان شهر

امروزاکثرشهرهابه زباله دان شبیه شده بود. امروزنیمه شعبان بودوخیابانهامملوازمردمی بودکه برای دلایل خاص اعتقادی خاص به خیابانهاریخته بودند.البته بیشتربخاطراینکه ازخوردن عقب ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 34 بازدید

خشک شدن تالاب باباعلی

خشک شدن تالاب باباعلی درمهاباد به گزارش شبکه خبر،تالاب باباعلی نیزخشک شد.امروزدرتاریخ21/5/87ازشبکه خبری ایران(شبکه6) شنیدم که تالاب باباعلی درمهابادخشک شدامادلیلی برای ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 33 بازدید

اخبارنگران کننده ازلار

اخباری نگران کننده ازمحدوده حفاظت شده سدلار: دیروزبایکی ازمحیط بانان منطقه صحبت کردم درموردوضعیت لاروهمچنین مدیریت آن.وی گفت که هم اکنون ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 36 بازدید

طرح خشک نمودن خورشیدی پسماندهای فضولات

طرح خشک نمودن خورشیدی پسماندهای فضولات: ییس جهاد دانشگاهیواحد خراسان شمالی از آغاز طراحی "خشک کن خورشیدی پسماندهای فضولات تصفیه خانه" ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 97 بازدید

بازهم تخریب محیط زیست

بازهم تخریب محیط زیست!!!!!!!!!!! تازه ازسفرآذربایجان غربی وکردستان برگشته ایم.امروزبه چشمه سیاه سنگ (واقع درمشاء)در5کیلومتری دماوندرفتیم.متاسفانه باصحنه های بسیاردلخراشی روبروشدیم.آب چشمه ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 72 بازدید
مامیخواستیم ازدرختهاکاغذوقلم بسازیم                                                   بنویسیم تابمونیم پشت سایه جون نبازیم آینه هااونجانبودندتاببینیم که چه زشتیم                                            رودرخت بانوک خنجرزنده باددرخت نوشتیم. اگه حرفموشنیدی جنگلونده ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 32 بازدید

آیاازحقوق خودباخبرید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

دوستان عزیزآیاازحقوق طبیعی خودباخبرید؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ماانسانها حق حیات داریم.پس چرابایدمواهب طبیعی رااینگونه به دست تخریب بدهیم؟جنگل ها- دریاها- رودخانه ها همه وهمه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 34 بازدید

کنفرانس ریو

کنفرانس ریو: این کنفرانس مهم بین المللی ازتاریخ3تا14ژوئن سال1992باشرکت 150تن ازنمایندگان کشورهادرریودوژانیرو برزیل برگزارشد.این کنفرانس بزرگ جهانی به اجلاس زمین یاهمایش ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 123 بازدید

پروتکل کیوتو

پروتکل کیوتو: پروتکل کیوتو درراستای کنوانسیون تغییرات آب وهوادرسال1997به امضارسید.مطابق این پروتکل کشورهای Annex1موافقت کردندکه انتشارگازهای گلخانه ای راحداقل روی هم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 44 بازدید

لیست مونترووتالبهای ایران درآن

لیست تالابهای مونتروایران: 1)تالاب انزلی 2)تالاب آلاگل-آلماگل-آجی گل. 3)تالاب  پایانه جنوبی هامون پوزک 4)تالاب هامون صابری وهامون هیرمند 5)دریاچه نیریز(بختگان)وتالاب کمجان فارس 6)شادگان،خورموسی 7)تالابهای شورگل،یادگارلو،درگه سنگی مجموع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 42 بازدید

کنوانسیون رامسرواهداف آن ومستندات قانونی سازمان محیط زیست

کنوانسیون رامسر:این کنوانسیون درسال 1971(1350ه.ش)درشهررامسراستان مازندران کشوردرجریان برگزاری یک اجلاس بین المللی باعنوان کنفرانس  بین المللی حفاظت ازتالابهاوپرندگان مهجربه امضای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 94 بازدید

اصل50قانون اساسی

اصل50قانون اساسی: درجمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروزونسلهای بعدبایددرآن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشندوظیفه ی عمومی تلقی میشود.ازاینروفعالیت ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 110 بازدید

بررسی جایگاه حقوقی کنوانسیون روتردام PICدرایران

بررسی جایگاه حقوقی کنوانسیون روتردام(PIC) درایران چکیده:جهان ماباشتاب افسارگسیخته ای درمسیرتوسعه وصنعتی شدن به پیش می رودودرعین حال این تنهاکره مسکونی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 112 بازدید