پست های ارسال شده در تیر سال 1387

الگوهای رفتاری

کنترل رفتار:جامعه الگوهای سازمان اجتماعی جوامع مهره داران: اعضای جمعیت مهره داران،گذشته ازدوشکلی جنسی(نر- ماده)،ازلحاظ ساختمان بدنی حداقل درمراحل اولیه زندگی به هم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید

خصوصیات رده پستانداران

رده پستانداران(Class mammalia) پستانداران جزوعالی ترین گروه مهره داران محسوب میشوند.تمام پستانداران دارای مو یاپشم دربدن خویش بوده وجزء حیوانات خونگرم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

محیط زیست و توسعه پایدار

محیط زیست-توسعه پایدار-منابع طبیعی : محیط زیست درمفهوم به معنای هرچیزی است که زیستن رااحاطه میکندوباآن درکنش متقابل است.ازمحتوای جهان شمول ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

محیط زیست وتوسعه پایدار

محیط زیست-توسعه پایدار-منابع طبیعی : محیط زیست درمفهوم به معنای هرچیزی است که زیستن رااحاطه میکندوباآن درکنش متقابل است.ازمحتوای جهان شمول ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 26 بازدید

مه-ابر-طوفانهای تندری

مه،ابروتوفانهای تندری ازلحاظ فیزیکی بین مه وابرتفاوت زیادی وجودندارد.هردواز قطرات کوچک آب تشکیل شده اندکه درهوامعلق اند.امامه درهوای نزدیک سطح ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید