ذوب شدن توده یخی آلسمی دلیل برگرمایش جهانی

globalwarming3.jpg

"ذوب شدن وشناورشدن آلسمی گواهی برگرمایش جهانی"

آلسمی توده یخی با3000سال قدمت درقطب شمال باداشتن مساحتی برابر15کیلومترمربع  درآبهای قطب شمال شناورگردیدواین خودپدیده ایست دال برگرمایش زمین.وقتی این توده یخی که3000سال قدمت داردذوب شده پس تهدیدجدی برای محیط زیست است که نشان میدهدصنعتی شدن آن هم بطورغیراصولی چه پیامدهایی رادربرداردواین خودعاملی است برای وقایع بعدی .متاسفانه گرمایش زمین ازعمده بحث هایی است که درجوامع مطرح شده و برای جلوگیری ازآن راهکارهای بیشماری ارائه شده که متاسفانه به دلیل پرهزینه بودن وناآگاهی بسیاری کشورهاجدی گرفته نمیشود.البته بایدمتذکرشدهزینه ای که هم اکنون برای جلوگیری ازاین واقعه صرف میگردد درمقابل هزینه های هنگفتی که درآینده خواهدداشت بسیارناچیزاست.

 

/ 2 نظر / 33 بازدید
انجمن جبهه طبیعت

باز هم اختلاف بين وزارت راه و محيط زيست قرباني گرفت. تصادف یک قلاده پلنگ با خودروها در جاده گلستان موجب مرگ اين گونه در حال انقراض!!! شد. افسوس و صد افسوس...