کنوانسیون رامسرواهداف آن ومستندات قانونی سازمان محیط زیست

کنوانسیون رامسر:این کنوانسیون درسال 1971(1350ه.ش)درشهررامسراستان مازندران کشوردرجریان برگزاری یک اجلاس بین المللی باعنوان کنفرانس  بین المللی حفاظت ازتالابهاوپرندگان مهجربه امضای مقامات18کشورجهان رسیدوبرای امضای کشورهای دیگربه سازمان یونسکوسپرده شده ودرسال1975لازم الا جراشد.عنوان رسمی این کنوانسیون رامسرعبارتست ازکنوانسیون مربوط به تالابهای بین المللی بویژه  تالابهای زیستگاه پرندگان آبزی که به طوراختصاربه آن کنوانسیون تالابها می گویند.

اهداف این کنوانسیون بر3محوراصلی بناشده است.1)تعیین  تالابهای بین المللی باعنوان سایت های رامسر،حداقل یک تالاب درهرکشورعضو2) استفاده  عقلانی وخدمندانه ازتالابهادر محدوده کشورهای عضو3)همکاری بین المللی کشورهابایکدیگربرای حمایت ازاستفاده پایدارازتالابها.

تاماه سپتامبر2000تعداد153کشوربه این کنوانسیون پیوسته اندومجموعا1629تالاب به عنوان سایتهای رامسربه ثبت رسیده است.انگلستان باداشتن165تالاب ازنظرتعداد،کاناداازنظرمساحت  رتبه اول راداراهستند.کنوانسیون رامسردارای 2سندالزام آورباعنوان پروتکل پاریس والحاقیهReginaاست.دبیرخانه این کنوانسیون درشهرگلندسویس است وشعبه دیگرآن درانگلستان است.

مستندات قانونی اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست

1)ماده1قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست مصوب سال1353به استنادماده1قانون حفاظت محیط زیست به موجب این ماده مذکوراختیارات ومسولیت سازمان دریک طیف گسترده  دربرگیرنده کلیه اموراجرایی ونظارتی دربرگیرنده کنترل آلودگی انسانی جلوگیری ازتخریب محیط زیست طبیعی است.

2)ماده 1قانون شکاروصید مصوب سال1346نیزامرحفاظت وحمایت ازجانوران وحشی را یکی ازوظایف اصلی سازمان میداند.

3)درقوانین دیگری مانندقانون نحوه جلوگیری ازآلودگی هوامصوب سال1374

4)قانون توزیع عادلانه آب مصوب1361

5)آیین نامه جلوگیری ازآلودگی آب ومفادی ازقانونهای 3و4توسعه اقتصادی ،اجتماعی،فرهنگی کشورایران.

6)اخیرادرقانون مدیریت پسماندها وظایف سازمان درزمینه حفاظت ازمحیط زیست  مشخص شده است.درنتیجه آنکه قانوناسازمان حفاظت محیط زیست به عنوان اصلی ترین رکن دولتی  ومرجع صالح ملی برای حفاظت ازمحیط زیست شناخته میشود.وحدوداختیارات ووظایف آن نیزطبق قوانین ومقررات جاری درکلیه امورمربوط به محیط زیست انسانی(پیشگیری وممانعت ازانتشارآلودگیها)وهمچنین محیط زیست طبیعی(عمدتادرزمینه حفاظت ازحیات وحش ،زیستگاههایواکوسیستم های خاص متمرکزشده است.می توان گفت سازمان حفاظت محیط زیست یک دستگاه دولتی است که دارای شخصیت حقیقی وحقوقی مستقل بوده وتحت نظر ریاست جمهوری قراردارد.ورییس آن معاون رئیس جمهوراست.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید