راهکارهای جلوگیری ازتخریب مراتع

تحقیق در مورد علل تخریب عرصه‌های مرتعی و نحوه جلوگیری آن از طریق مدیریت صحیح شامل:

قرق (قسمت‌بندی مصنوعی و طبیعی).

مدیریت چرا(زمان، دوره، شدت، نوع دام و سیستم‌های چرا)

بهره‌برداری معقول از عرصه‌های مرتعی

تحقیق در مورد اصلاح و احیای عرصه‌های مرتعی تخریب یافته از طریق آزمایش‌های مربوطه.

تجدید حیات پوشش گیاهی، آزمایشهای سازگاری، آت اکولوژی، به زراعی، جمع‌آوری و تولید بذر، استقرار گیاهان مرتعی، معرفی گیاهان جدید و نیازهای آنها.

اجرای طرح‌های تحقیقاتی مربوط به شیوه‌های ذخیره نزولات آسمانی.

مقایسه عملکرد، تاثیر کودهای شیمیایی، کنترل بیوتیک و آبیوتیک محیط، اصلاح گیاهان مرتعی

بررسی مقاومت به شوری، خشکی و سرما.

کشت مخلوط گیاهان مرتعی، بررسی عوامل جلوگیری کننده از تجدید حیات پوشش گیاهی.

شناخت مناطق اکولوژیک به منظور تعیین رویشگاه.

مطالعات چگونگی روش‌های اندازه‌گیری در مراتع اقالیم گوناگون(وضعیت، گزارش و ظرفیت) با استناد به نتایج مطالعات شناخت مناطق اکولوژیک.

مطالعات فنولوژی گونه‌های مرغوب به منظور تعیین زمان مناسب بهره‌برداری از مراتع

مطالعات در ارتباط با تجزیه شیمیایی عوامل مختلف از جمله درجه خوشخوراکی، قابلیت هضم و راندمان تولید گونه‌های شاخص مرتعی.

بررسی امکان تولید علوفه در عرصه‌های مرتعی تخریب یافته و دیم‌زارهای کم بازده.

بااستفاده ازسایت جنگلهاومراتع کشور

/ 0 نظر / 9 بازدید