جنگلهای شمال ایران وگونه های باارزش باسرعت فوق العاده ای درحال نابودی هستند.

ایران باستان

1321

1369

امروزه

5میلیون هکتار

۶/٣

٩/١

٨/١

 

طبق  جدول فوق تغییرات جنگلهای شمال ایران درطول تاریخ بسیارپربازه است.گونه هایی که بانک ژن محسوب میشوندوذخایرژنتیکی بشمارمی آیندفراوان هستندکه برخی ازآنهادرطبقاتREDLISTIUCNنام برده شده اند.مثلاگونه درختی سرخداردرطبقه*LCقرارگرفته اند.http://www.IUCN.ORG

 LC:LEAST CONCERN*(باکمترین نگرانی)

سرخدار:

         نام علمی Taxus baccata  L.

         میراث طبیعی وزنده وشاهکارجنگل های طبیعی شمال ایران است.ازنظرتنوّع زیستی وحفظ ذخایرژنتیکی وبوم شناسی یکی ازگونه های منحصربه فردومهم منطقه هیرکانی است،باقی مانده از دوران سوم زمین شناسی است.یکی از4سوزنی برگ بومی شمال است.

         سرخداردرختی سوزنی برگ فاقدصمغ،سایه پسند،دارای

پوست فلس دار،چوب درون آن به رنگ قرمز شاه بلوطی،

 برگهای دائمی،همیشه سبزکه در قسمت پایینی درخشان

 وبرّاق است.برگهاباریک وکشیده،گلهادرجنس نرمجتمع

وخوشه مانند،دارای6تا14پرچم،گلهای ماده منفرد،پیاله

مانند(ابتداسبزقرمز)

         بلندی درخت9تا30متروقطرآن به3مترهم میرسد.رشدآن بسیارکندورویش ارتفاعی آن سالانه10سانتیمتراست.

         میوه آن درنوع ماده به رنگ قرمزودر نوع نر به رنگ زرد است،که هردوغیرسمی است.

         پراکنش بذرتوسط سنجاب ها وقرقاول است.

         مطالعات فسیل شناسی دیرینگی درختان سرخداررابالغ بر190میلیون سال میداند.انسانهای ماقبل تاریخ نیز آن رامیشناخته اندوازبرگهای آن برای سمی کردن نیزه هایشان استفاده می کردند.(Taxinبه معنی زهرآلود)

         درفرانسه وآمریکاکمپانی های بزرگ به پرورش نهالستان های سرخداراشتغال دارند.چون دارای ماده ای به نام تاکسول است که

دردرمان برخی ازسرطانها کاربرد دارد.که ازنظراقتصادی هم بسیار ذینفع است.

*پراکنش:

این گونه درجنگلهای شمال ازبلندیهای افراتخته گرگان ،پونه آرام

گرگان،جنگلهای نهارخوران،تاجنگلهای سوادکوه ودردره

هاوپرتگاههای گیلان ،مازندران وگرگان همراه باسایرگونه های جنگلی

 یافت میشود.

         نام محلی آن درمازندران وگرگان:سرخدار،سرخه دار،سخدار

          است.درعلی آبادکتول سوختال،در رودسر وآستارا سیردار نامیده میشود

         تکثیربوسیله قلمه وبذرصورت میگیرد.

         سرخداردرختی است که به خاکهای آهکی بردبار است.ولی اغلب خاکهای مرطوب (سنگین)راترجیح می دهد.

ازمهم ترین عوامل نابودی سرخدارمیتوان به :

v   ازشاخص ترین آنهافعالیت های انسانی است که همانطورکه مشهوداست میتوان به قطع آنهابرای استفاده صنعتی اشاره نمود.چون این درخت دارای چوب بسیارخوبی برای تهیه ادواتی نظیرلوازم چوبی گران قیمت خانگی است.همچنین این چوب ارزش صادراتی داشته واستفاده بی رویه ازآن به این معضل دامن میزند.

v   عامل دیگرقطع درختان وازبین بردن آنهاازریشه توسط بومیان منطقه برای جلوگیری ازمسمومیت دامهاست.چون به جزاریل سرخدار،دانه وبرگهاسمی است.واحشام اهلی رامسموم میکند.

منابع:

         قهرمان ،احمد1307گیاهشناسی پایه/انتشارات دانشگاه تهران

         قهرمان،احمد/تنوع زیستی گونه های ایران/

         مظفریان،ولی الله1332درختان ودرختچه های ایران/تهران/فرهنگ معاصر

        

/ 2 نظر / 54 بازدید
عباس محمدی

امید آن که بتوانید در حفظ محیط زیست موفق باشید.

گلاره

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید] روشنک توهنوزم دست ازسراین سرخداربرنداشتی؟یک کمی هم ازدرختان دیگربنویس.[چشمک][سوال][سوال][سوال][سوال][سوال][شوخی][شوخی][شوخی][شوخی][تایید][تایید][تایید][تایید][قهر][قهر][قهر][قهر][بغل][بغل][بغل].راستی یه چیزایی افسانه بهم گفته[گل].ماراهم درجریان بگذار.راستی گلاله هم برات پيغام گذاشته.[سوال][سوال][سوال][سوال] ضمناخوشحال ميشم اگرحجم عكسهاروكم كنيد.خداروخوش نمياداينقدرمنتظرلودشدن صفحه بمونيم.[شیطان][شیطان][شیطان][شیطان][شیطان][شیطان][شیطان][شیطان].