منطقه شکارممنوع کاوه ده

اگربخواهم کل مسیرراارائه بدهم بطورخلاصه بدین شرح می باشد:

گیلاوند     شلمبه    گلدشت  اسلام آباد    آبسرد    جابان  ← سربندان    سیدآباد  امین آباد  ← منطقه شکارممنوع کاوه ده ←  روستای انزه ها.

درراه هنگامی که  دوتاسه کیلومترازرستوران چشمه  که نرسیده به سیدآباداست گذشتیم  منطقه  قرق  شده ای  را هم دیدیم که درمسیررفت سمت چپ ما بود. که درآن دلیجه وچکاوک طوقی  زیست می نمایند.

پ.ن1: منطقه قرق : منطقه ایست که توسط سازمان جنگل هاومراتع کشورتعیین می گرددوبرای مقاصدمختلف مرتع داری یاجنگل داری تعیین می گردند که درآن کلیه اقدامات حفاظتی به منظورحفظ وحمایت ازگونه های گیاهی وبه خصوص جانوری صورت می گیرداعم ازفنس کشی وتعیین حدودمنطقه وجلوگیری ازشکاروحتی ممانعت ازچرای دام ، بسیارغنی ازنظرفون پرندگان زمین نشین وبوته نشین که عمدتاپوشش گیاهی منطقه بوته ای ومرتعی می باشد.

درراه ازچندین تونل هم گذشتیم که به نام های منطقه ای که درآن واقع شده بودندنام گذاری شده بودندمثلا تونل شماره 3 به دلیچای معروف بود.(به دلیل اینکه روددلیچای ازاین منطقه می گذرد.)

4نفرازدوستان درپایگاه جاده ای امین آبادطبق قرارقبلی  به جمع ماپیوستند.

ازگردنه امین آبادبه سمت راست حرکت نمودیم که تاپاسگاه انزه هاطول مسیرحدودkm12بود. درمسیرجای پای حیواناتی نظیرسگ وشغال دیده می شد.

درمسیر،راه به دوسمت تفکیک شده بودکه ماازسمت چپ که به روستای انزه هامنتج می شدبه راه ادامه دادیم.درطول مسیرراه آهنی که به سمت مشهدمی رفت که قطار حامل سوخت های نفتی بودکه به نظرمن خودمی تواندخطری بزرگ برای منطقه باشد.

 

                         راه آهن تهران مشهد.

 

 

 

 

 

             گربه ای که دراین هوای مطبوع روی دیوارمشغول استراحت بود.

ازمیان منطقه  رودخانه ای عبورمی کردکه به گرمسارمی رسید.( حبله رود)

 

 

رودخانه حبله رود

درختان عمده ای که درمنطقه به وفوریافت می شدعمدتاً، سیب وگردوودرختان مثمرpoplar trees بودند، ازگیاهان مرتعی هم به گون، درمنه، ...می توان اشاره نمود.

 

 

 

 

                         نمایی ازانزه ها

چندقدمی ازماشین دورنشده بودیم که یکی ازمحیط بانان مارا به دیدن قوچی که دربالای کوه خوابیده بودفراخواندوباچشم غیرمسلح هم می توانستیم بینیم.اماازدوربین 30*8آنهاکه وضوح خوبی داشت  استفاده کردیم تاجزییات رابهترببینیم.

صدای کمرکولی که برفرازلانه اش می خواندهم زیبایی طبیعت منطقه راچندبرابرنموده بود.

 

نمایی اززیستگاه قوچ  ومیش.

یکی از2محیط بان منطقه شروع به توصیفاتی ازمنطقه نمودندکه  باتوضیحات آقای میرزاکریمی(سرپرست محترم اداره محیط زیست دماوند) کامل ترشد.

"منطقه شکارممنوع کاوه ده  74000هکتاروسعت دارد که ازمناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست به شمارمی آید.منطقه به عنوان پل ارتباطی جغرافیایی مازندران – سمنان – تهران است وبه همین دلیل خطرشکارچیان برای حیات وحش غیرقابل انکاراست.بیش از6روستادردل منطقه وجودداردکه عمدتا کوچ  نشین می باشند.

بیشترین خطربرای ساکنین منطقه هجوم دام به منطقه است.درسال گذشته 46فقره دستگیری متخلفین شکاروصیدداشتیم که حدود11000000میلیون تومان ضرروزیان ناشی ازآن دریافت گردید.منطقه به لحاظ خصوصیات اکولوژیکی ازبهترین زیستگاههای قوچ ومیش است.سقز، بنه، کاروان کش درمنه ، گون پوشش مرتعی غالب منطقه است.پاییزفصلی حساس بوده که  وحوش نوسان جایگاه به منظورجفت گیری دارند.

سالانه 6000000تومان علوفه برای وحوش خریداری می گرددکه نوسان قیمت بستگی به شرایط آب وهوایی منطقه وبارش دارد.بیشترین تلفات وحوش توسط شکارچیان غیرمجازصورت می پذیرد.

رودخانه منطقه ازارجمند، منطقه دهستان حبله رود ودرسیمین دشت دلیچای وسیمین دشت یکی شده وبه سمت  گرمسارعبورمی کند.که درراه آبشارتنگه آتشستان اززیبایی های منطقه است.درفصل تابستان پروانه شکارماهی به افرادداده می شود.ماهی های رودعبارتنداز:(  زرده پر، رنگین کمان، قزل آلاهای فراری ازاستخرهای پرورش ماهی که شماراین استخرهابه 9تا10سایت میرسد.)

جفت گیری وحوش به شرایط جوی بستگی دارد که زاده هاممکن است تک قلویادوقلوباشند.

640000تومان مبلغ جریمه  شکارغیرمجازقوچ ومیش بوده و540000تومان جریمه نقدی برای کل وبزدرنظرگرفته شده است.

درمنطقه تعداد1400-1500راس کل وبز تخمین زده شده و900قوچ ومیش.این آمار براساس مشاهده مستقیم  به ثبت رسیده است.ازخزندگان منطقه: افعی – افعی جعفری – افعی شاخدار، شهره هستند.

این منطقه زیستگاه :خوک ، گرگ، روباه، کل وبز، قوچ ومیش وخوک وپلنگ ، تشی ، کفتار، گرازمی باشد

پرندگان: کبک، تیهو، باقرقره، عقاب طلایی، بازشکاری( که هنگام گداربه منطقه می آیند.)"

پس ازاین  توضیحات بودکه کمی جلوتررفتیم و 8تامیش به همراه یک قوچ دیدیم.

                          

 محیط بان(آقای نقی میرزاکریمی) درحال توصیف منطقه.

بهترین فصل برای جفت گیری قوچ 4-5سالگی است .(به منظورایجادزاده های بهتروقویتر.)

الان دراین فصل پروانه شکارارائه می گردد.فصل تولیدمثل: اردیبهشت وخرداداست.

درمنطقه آبشخورهای طبیعی ( چشمه) ومصنوعی وجوددارد.

درموردکمرکولی برایم خیلی جالب بودکه باصمغ وآب دهان وگل ولای خانه اش رااحداث می کند.!!!صدای یک جوجه که نت 3ضربی تکراری هم داشت راشنیدیم که به گفته استادبزرگوارم خانم  مهندس رهبراحتمالاً ازسهره هابود.

 

 

/ 3 نظر / 134 بازدید
سام خسروی‌فرد

سلام گمان کنم اسم درست گاوده است که مدتی است البته تغییر کرده مناسب‌ترین فصل جفت گیری که نوشتید درست نیست شاید منظور ایشان مناسب‌ترین سال بوده چون فصل جفتگیری در نقاط مختلف فرق می‌کند بستگی دارد که کی بهار فصلی (نه تقویمی می‌رسد). در ضمن سلام من را به استادتان و همسرشان برسانید! متشکر از این گزارش در ضمن یک پیشنهاد سعی کنید تا جای ممکن در فضای وب کوتاه بنویسید مثلا چند قسمت کنید یک گزارش را با احترام مجدد

ژاله ف

http://artesheiran.mihanblog.com/post/30 وب لاگ یک جنایتکار

سلول

آشنایی با این منطقه نداشتم . ممنون از معرفی . فقط اینکه آیا واقعآ منطقه’شکار ممنوع است؟! یا فقط در کتب نامش این است ؟