بی نظمی درتمامی ارگانهابخصوص دانشگاه آزاد

بی نظمی دردانشگاهها به خصوص دانشگاه آزادهمیشه موردانتقادبوده وهست:

امروزبازدیددرس بهسازی طبیعت وحفظ محیط زیست بودکه قراربودسرویس ازدماوندراس  ساعت7صبح به سمت کرج(باغ گیاه شناسی) حرکت کند.من هم سرساعت آنجابودم ودرهوای سردایستادم تاساعت15/7دقیقه که بعددیدم هنوزکسی نیامده .برگشتم خانه.ساعت8رفتم خواهرم رابه دانشگاه برسانم دیدم بازم ازسرویس هاخبری نیست.!!!!!!!!!!!!کلی تعجب کردم وباخودگفتم حتمابازدیدامروزبه هم خورده..همون موقع رفتم به مسوول امردانشجویی که هماهنگ کننده بازدیدهاست گفتم جریان ازچه قراره؟گفت ساعت7سرویس ازجلوی دانشگاه حرکت کرده!!!!!!!!!جالبه بدانیدراس ساعت15/8بااستادم تماس گرفتم وجریان رابرایش شرح دادم.ایشان هم باتوجه به نارضایتی ازاین قضیه که پشت هتل شهرقراربودباجمعی ازبچه های محیط زیست منتظرسرویس باشندودرهوای سردایستاده بودندگفتندکه هنوزازسرویس خبری نیست حال این سوال درذهن من نقش بسته که اگرساعت7ازدماوندحرکت کرده اندکه من یقین دارم چنین نبوده (باتوجه به تناقضی که میان آنچه که من باچشمان خوددیدم وگفته مسوول)چطورپس ازیک ساعت وربع هنوزسرویس به تهران نرسیده بود؟؟؟نمیدانم این فضاحت دانشگاه چگونه قابل جبران است.باتوجه به شهریه های سنگینی که ازدانشجویان میگیرندآنچنان خدمتی ازمسوولین دانشگاه نمی بینیم.بگذردکه این بازدید نمره داشت و..........حال میخواهم بدانم تکلیف دیگردانشگاه هاچطوراست؟مطمئنم بسیارازاین بدتراست.واقعااینجاست که بایدگفت:واقعاآیادانشجویان یک کشورکه سرنوشت وآینده کشوربه آنهابستگی دارددرکجای این کشورمنزلت دارند؟ازماست که برماست.

ای کاش هرکسی همانی که هست بود..............

/ 1 نظر / 30 بازدید
لیلا

ااااااااا؟ من نمی دونستم!!! پس خوب شد نرفتم.چون جمعه حال خوبی نداشتم. آیدا می گفت کلی منتظر موندیمااااااااا[قهر][قهر] [گل]