چشمه اعلاگردشگران رافراری میدهد.

چشمه اعلاگردشگران رافراری می دهد.

بیش ازدهها واحدمسکونی تفریحی درقسمت شمالی منطقه توریستی چشمه اعلاواقع در4کیلومتری  شهردماوندساخته شده است که باوجودپیشرفت فیزیکی 90%،نزدیک به30سال به امان خدارهاشده است.این سوئیت های نقلی وخوش ساخت ،باسقف های شیروانی درارتفاعات حاشیه شمالی پارک چشمه اعلا ساخته شده که باچشم اندازی زیبابرای منطقه مشرف است.تکمیل وبهره برداری این واحدها که مراحل پایانی ساخت راگذرانده وآماده نصب درورودی وپنجره بوده انددرمقطعی ازتاریخ  متوقف  شده است.یادگاری هایی که بااجسام سخت ویازغال  روی اکثردیوارهای گچی اتاق ها نوشته شده است،تاریخ سالهای65وقبل ازآن  رانشان می دهد.فرسودگی وهوازدگی  بلوک های سیمانی ومصالح  به کاررفته درنما وقسمت های خارجی بناهاخودگواه اینست  که نزدیک به سه دهه ازساخت این واحدهای مسکونی میگذرد.ایجادجاده تابالای ارتفاعات ومحل استقرار خانه ها ونیزوجودتیرهای فلزی زنگ زده چراغ برق درحاشیه این مسیر،نشان ازصرف اعتبارات کلانی درسطح منطقه میدهد.بوی نامطبوع ومشمئزکننده سرویس های بهداشتی این پارک که درحاشیه غربی آن قرارداردروح راآزرده می سازدوبالاآمدن فاضلاب آبریزگاهها وتجمع آن درگودالی مقابل این سرویسها،مرداب وگندابی متعفن دراین قسمت بوجودآورده است که بوی بدآن اطراف راآلوده ساخته است.مضاف براینکه تمامی آبریزگاههامسدودشده است.

این منطقه که به عنوان بخشی ازطرح توسعه گردشگری مطرح شده ، به حال خودرهاشده است وسرنوشت نامعلومی پیداکرده است.درپایین چشمه یک باغ وجودداردکه دارای تخت هایی برای خانواده هاست که برای هرتخت700تومان دریافت میشودوبرای پارک خودرومبلغ1000تومان .

حالاجالب اینست که بدانیدبااین همه پولی که از مردم میگیرندهیچ کاری درراستای خدمت به مردم انجام نمیشود.باگذشتن هرساعت ازروزتعدادبازدیدکننده هابیشترمیشودبطوریکه اگرعصرجمعه برویددیگرجایی برای نشستن پیدانخواهیدکرد.آب این چشمه حاوی املاح معدنی است وبایک لوله به داخل محوطه ای هدایت میشود.این آب درکارخانه ای واقع درآبعلی به دست دوشرکت ایرانی و ویشی فرانسه دربطری های خاص بسته بندی شده وبه سراسرجهان عرضه میگردد.حالابایدازمسؤلین پرسیدآیااین مکان که یکی ازمناطق وجاذبه های گردشگری استان تهران است چرانبایدبه شکل صحیح ساماندهی شودچراکه ازاین راه میتوان سالانه درآمدقابل قبولی هم ازتوریست ها وگردشگران برای بازسازی وبهسازی آن  به دست آورد.

/ 3 نظر / 4 بازدید
مریم

مطلب بسیار جالبی بود.دقیقا این منطقه به همین صورتی که توضیح دادی‘ است.ای کاش این مکان ژر ارزش را به دست یک طراح محیط زیست می دادند تا او به نحو احسن طراحی کند.[گل]