کودکان بهزیستی وانجمن مهندسین محیط زیست دماوند

 

امروزپس ازتلاش های متعدداعضای انجمن والبته برخی ازدوستان عزیزوهمچنین اساتیدمحترم ودانشگاه آزاددماوند،درپی اقدامی   کوچک امامثمرازکودکان بهزیستی دماونددعوت شدتادرمراسم (جشنی که به منظورآشنایی آنهابامحیط زیست وفعالیت هایی که ازهم اکنون برای یاری به محیط زیست پیرامونشان بیاموزند)دعوت به عمل آمد.وقتی به این کودکان که هم دختروهم پسردرمیانشان وجودداشت  می نگریستیم بی اختیاراشک ازچشمان من ودوستم سرازیرشد.کودکانی پاک وبی آلایش  که معصومیت درچشمانشان موج میزد.البته بسی جای تشکرازاعضای انجمن واساتیدمحترم وبرخی  کارمندان وکارکنان دانشگاه وجودداردکه این برنامه رابه این زیبایی ترتیب داده بودند.

 

برنامه هایی نظیرشعر- مسابقه- نمایش وتئاتر کوتاه اماآموزنده وزیبایی برایشان توسط بچه های محیط زیست ترتیب داده شده بود.من که باچندتاازآنهاصحبت کردم میگفتندازبرنامه خوششان آمده .

بزرگترین آرزویی که دارم اینست که هیچ کودکی

تنهاوبی پناه نماند.هیچ کودکی ازآغوش پرمهرپدرومادردورنماندوطعم تلخ تنهایی رااحساس نکند.البته مربیان دلسوزاین کانون به این بچه هابسیارنزدیک بودندوبعضی بچه هابه آنها مامان وبرخی خاله میگفتند.

این اقدام انجمن یکی ازکارهایی است که دراین راستاصورت گرفته،فعالین انجمن مهندسین  محیط زیست دماونددرسال اخیراقدامات بسیاردیگری نیز داشته اند.

درپایان ازاعضای فعال وبه فکرانجمن،اساتیدمحترم ودوستان خوبم تشکرنموده وآرزوی موفقیت وسربلندی برای همه آن عزیزان رادارم.

/ 3 نظر / 113 بازدید
لیلا

سلاااااام الهیییییییی[قلب][قلب][قلب] چه بچه های گلی بودن[ماچ][ماچ][ماچ] فکر کنم دوست داشته باشم که با بچه ها باشم [قلب]..یعنی هیچ وقت فکر نمی کردم از پس بچه ها بر بیام!!!ولی امروز فهمیدم که نه.. ما جدی جدی منتظر بودم از حراست بیان مارو جم کنن!!! از بس به بچه ها گفتیم دست بزنن!!!![دست][چشمک][چشمک] ولی برنامه جالبی شده بوداااااااااااااا ماشا ا... انجمن خوبی داریم[لبخند][نیشخند][لبخند][نیشخند] خوب ترسوندمتااااا[شیطان] هه هه شبت بخیر[ماچ][گل][خداحافظ] راستییی عیدت هم مبارک باشه عزیزم[ماچ][ماچ][قلب][قلب][گل][گل][خداحافظ][خداحافظ]

بهزادمتین فر

سلام.واقعااین حرکت بزرگیست.امیدوارم اشاعه این فرهنگ راشاهدباشیم.بچه های برق که خیلی تنبل هستندودراین طوربرنامه هانقشی ندارند.[خجالت][سوال][ناراحت].امابجاش یک مژده برای بچه های محیط زیست دارم.به زودی بهتون خواهم گفت. داداشی.[گل][گل][گل][گل][گل][گل][شوخی][گل][شوخی][گل][خداحافظ]

ساناز

سلام خانم متین فر.من خیلی دوست دارم که به این کودکان کمک نمایم.لطفا راهنمایی بفرمایید.باتشکر.[گل]