چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

توریسم واکوتوریسم درمناطق حفاظت شده
ساعت ۱٠:٠٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٧  

توریسم واکوتوریسم درمناطق حفاظت شده:

اکوتوریسم یا بوم‌گردی، گونه‌ای از گردشگری است که در آن گردشگران برای دیدار از مناطق طبیعی نامسکونی و دست‌نخورده جهان سفر می‌کنند و به تماشای گیاهان و پرندگان و ماهی‌ها و دیگر جانوران می‌پردازند.

به این‌گونه از گردشگران که به دیدار از زیست‌بوم و طبیعت می‌پردازند، نام اکوتوریست یا بوم گرد داده شده است. بسیاری از کشورها بخش هنگفتی از درآمد خود را از بومگردان خارجی تأمین می‌کنند. گروه‌های بزرگ دیگری نیز هستند که سرگرمی‌شان سفر به جاهای دور و جست‌وجو و به کمین نشستن برای دیدن گونه‌ای پرندهٔ کمیاب و گرفتن عکس از آن است. به آن‌ها پرنده نگر می‌گویند. وبسیاری دیگر به اعماق دریاها رفته و به غواصی می‌پردازند.

اصلی‌ترین فعالیت توریسم بر پایه طبیعت می‌باشد که بنا به تعریف سفری است مسئولانه به مناطقی طبیعی که حافظ محیط زیست بوده و باعث بهبود کیفیت زندگی مردم محلی گردد. اکوتوریسم حداقل آسیب را به طبیعت و فرهنگ منطقه وارد می‌کند.

اکوتوریسم  توریسمی مبتنی برمسافرت به مناطق نسبتاکمتردست خورده باهدف  تحسین ومطالعه مناظروزیست گاههاوحیات وحش ولذت جویی است.اکوتوریسم رویکردهای علمی وزیبا شناختی وفلسفی رادربرمیگیرد.اکوتوریسم شاخص توسعه برپایه اکولوژیکی است.مردم محلی یک پتانسیل توسعه محسوب میشودکه بایدازپیامدهای آن آگاه باشند.توریسم موفق فقط میزان بالای  بازدیدکننده نیست، بلکه برقراری تعادل میان تعدادبازدیدکنندگان وسطح بهره مندی آنهاست.چه بساکه توریسم انبوه مناطق حفاظت شده رابه تخریب کشانده،  جوامع محلی رابه فروپاشی بکشاند.به نظربنده سیاست های یک کشورهم ازعواملی است که میتواندروی این رویکرداثرگزارباشد.

برخی خطرات توریسم به قرارزیراست:

Ø  فرسایش راههای دسترسی

Ø  عدم وجودفوایدکافی برای جوامع محلی

Ø  اختلال درمهاجرت حیات وحش

Ø  کاهش حیات وحش دراثرشکار

Ø  نابودی فرهنگ های محلی تا حدی که ممکن است اجتماعات محلی راواداربه ترک منطقه کند.

Ø  آسیب دیدگی اجتماعات گیاهی دراثرجمع آوری گیاهان

برخی مشکلات مناطق حفاظت شده:

 

Ø  بودجه ناکافی برای حفاظت ازمنابع

Ø  فقدان ارزشیابی استاندارد

Ø  تربیت ناکافی راهنمایان محلی ومدیران

Ø  فقدان طرح ریزی ومدیریت ودرنتیجه آسیب دیدن منابع

حال به فوایدتوریسم درصورت اجرای صحیح برنامه هامی پردازیم.

Ø  مشارکت دراهداف حفاظت

Ø  ایجاداشتغال وزمینه های توسعه اقتصادی- اجتماعی

Ø  ترویج آموزش پژوهش وتربیت نیروی انسانی درزمینه های زیست محیطی

درواقع منافع اقتصادی حاصل ازبازدیدکنندگان باترویج ارزش های زیست محیطی بایدباهم درنظرگرفته شود.اکوتوریسم درتحصیل ارزخارجی اهمیت زیادداشته  وبایدموردتاکیدقرارگیرد.چهارعنصردرتوسعه اکوتوریسم ضروری است.رقابت  اقتصادی- عوامل زیربنایی کافی- دسترسی کافی- بازاریابی تهاجمی.

اگرچه اکوتوریست ها وتوریست های رسمی  ممکن است بطوراتفاقی ازمناطق طبیعی مشابه  ویکسان  استفاده کنندامانگرش وعلائق  اکوتوریست هانسبت به محیط زیست  طی مسافرت ودرگیر شدن بافعالیت های اکوتوریستی بطورریشه ای تغییر می کند.

توریست رسمی زمانی  که به مناطق  طبیعی مانندساحل دریاچه یاجنگل  مسافرت  می کند فعالیت های مربوط به مسایل واقعی طبیعی  یااکولوژی  منطقه  برای وی امری حاشیه ای است یااصلاخارج از علائق اوقراردارد.زیرا اوسرگرم فعالیت های دیگری نظیرورزشهای آبی ، اسب سواری، حمام آفتاب، پیک نیک،یابطورخیلی  ساده تراستراحت است.برعکس زمانی که اکوتوریست به سوی منطقه جذبی جذب میشود.درگیرفعالیت های متفاوتی می گردد.مثلابرای تماشا، مطالعه یالذ ت بردن ازسیماهای طبیعی  واستفاده غیر مصرفی ازحیات وحش ومنابع  طبیعی .بدیهی است  این دورشته اثرات  مختلفی  برای بازدیدکننده خوددارند.فعالیت های اکوتوریستی ممکن است پرنده شناسی ، عکاسی، مطالعه گیاهی، نقاشی، طبیعت گردی، کوهنوردی، .......رادربردارد.

درهرصورت فوائدومعایب  توریسم رابایددرنظر گرفته وبتوان آن راکنترل کرده واستفاده بهینه برد.

منابع:

1)دانشنامه آزاد ویکی پدیا

2)مناطق حفاظت شده وتوسعه پایدار،ترجمه: مهندس هنریک مجنونیان.

 

 

 

 


 
نیازبه100میلیاردریال برای رسیدگی به 40هزارپرونده منابع طبیعی
ساعت ۱٠:٤٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٥ شهریور ۱۳۸٧  

نیاز به100میلیاردریال برای رسیدگی به40هزارپرونده منابع طبیعی:

مدیرکل دفتربرنامه ریزی وبوجه سازمان جنگلهاوآبخیزداری کشورگفت درسال جاری برای رسیدگی وهزینه دادرسی 40هزارپرونده تخلف وتخریب منابع طبیعی،100میلیاردریال اعتبارنیازاست.به گزارش ایرنا به نقل ازروابط  عمومی سازمان جنگلها،مراتع وآبخیزداری کشور،مصطفی کیاکجوری افزود:درزمان حاضربیش از160هزارپرونده مربوط به منابع طبیعی درمحاکم غذایی موجوداست.وی عمده این پرونده ها رامربوط به چرای غیرمجازدام ،قطع اشجار،تخریب وتصرف عدوانی وقاچاق محصولات جنگلی برشمرد.کیاکجوری یادآورشد:بطورمتوسط سالانه 30هزارپرونده تخلف دربخش منابع طبیعی تشکیل میشودکه مشکل عمده سازمان جنگلها،عدم تامین هزینه دادرسی وکارشناس این پرونده هااست.

مدیرکل دفترطرح وبرنامه سازمان جنگلهادرادامه خاطرنشان کرد:باتامین 100میلیاردریال هزینه موردنیازدادرسی وکارشناسی پرونده هاازسوی دولت بیش از 80%آرای صادره به نفع منابع طبیعی خواهدبودواین بدان معناست که هزینه هایی که بابت کارشناسی ودادرسی پرونده هاپرداخت میشوددوباره به خزانه دولت برمی گردد.

منبع :هفته نامه ره آورد،ش360-ص3.


کلمات کلیدی: تخلف ،منابع طبیعی
 
محیط زیست وتوسعه پایدار
ساعت ۱٢:٠٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٧  

محیط زیست-توسعه پایدار-منابع طبیعی :

محیط زیست درمفهوم به معنای هرچیزی است که زیستن رااحاطه میکندوباآن درکنش متقابل است.ازمحتوای جهان شمول برخورداربوده واین معنادربرگیرنده آن بخش ازکره خاکی است که حیات به اشکال مختلف درآن جریان دارد.درمحیط زیست ازکلمه توسعه پایداربسیاراستفاده میگردد.مفهوم توسعه پایدار(Sustainable development):توسعه پایداربه معنای برقراری توازن (پایداری)عقلانی بین توسعه اقتصادی ومسائل زیست محیطی میباشد.

ظرفیت تحمل:یکی ازمواردی که برای اعمال مدیریت صحیح برای استفاده ازمنابع طبیعی بایددرنظرگرفت ظرفیت قابل تحمل زمین(Carring capacity)وعبارتست ازحداکثرتعدادهرنوع جمعیتی که یک زیستگاه بتواندبه طورمستمرآن راتامین کند.اگربه ظرفیت یک زیستگاه بیش ازظرفیت قابل تحمل آن افزوده شودمسلمامنابع طبیعی به سرعت پایان می پذیرندوآسیب می خورند.به طوریکه شایدقابل احیاء وترمیم نباشد.این فشارهای واردبه محیط زیست به دوصورت آلودگی(Pollotion)یا(Contamination)نمایان میشوند.

منابع طبیعی:

بطورکلی عبارتست ازچیزی که موجودات زنده یاگروهی ازموجودات به آن نیازدارند.به عبارت دیگر منبع چیز مفیدیست.اماچیزی برای انسان مفیدیا بی فایده است که بتواندبسته به آثارتکنولوژیکی-اقتصادی وزیست محیطی برخورداری واستفاده ازیک منبع تغییرکند.تکنولوژی نمی تواندمنابع جانوری منقرض ومنحدم شده یاطبیعت پایمال شده رااحیاکند.بلکه می تواندموجودی وعرضه ی برخی ازمنابع راازطریق کمال استفاده ازآنهاوبهره برداری عقلانی یا بازیافت آنهاگسترش دهد.منابع رابه دودسته تجدیدپذیروناپذیرتقسیم بندی میکنند.ازدیدگاه زیست شناختی میتوانیم دونوع عمده آلاینده شناسایی کنیم.1)ازبین رفتنی2)ازبین نرفتنی- ماندگار.