چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

پاییزی که بهارزندگیم شد.
ساعت ٥:٠٧ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٩ مهر ۱۳۸٧  

پاییزی که برای من بهاراست.

اصلایادم نبودکه من درچنین روزی درتاریخ19/07/65چشم براین جهان گشوده ام.جهانی که سرشاراززشتی وزیبایی هاست.امروزظهر پدرم اولین کسی بودکه وقتی به خانه آمد تولدم راتبریک گفت ومن  دست اورابوسیدم.خدایا دستان گرم پدرم چقدربه من روحیه میدهد.انگاردوباره متولدشدم. واقعانمیدانم چطورمیشوداززحمات بی شائبه پدرومادرتشکرکرد؟پدرومادرعزیزم آرزوی بهترینهارابرای شمادارم.امیدوارم همانی باشم که شما می خواهید.فصل پاییزبرای من بهاری ترین بهارهاست.چون پدرومادری مهربان ترازسبزترین سبزمهربانی دنیارا دارم. به یاداین جمله بسیارزیباافتادم که گفتم شایدبدنباشه بنویسم تاهمه باهم ازش بهره مندبشیم،چون ازمعنای ژرفی برخورداره.

"اگرماکودکانمان رادوست داریم،بایدکره زمینمان رادلسوزانه پاس بداریم وآن رامتنوع وزیبابه آیندگان وانهیم  تادریک روزگرم بهاری در10000سال دیگرآنهابتواننددردریایی ازعلفهاصلح راحس کنند،بتوانندببینندکه زنبوری به ملاقات گلی می آید،بتوانندآوای یک پرنده رادرآسمان بشنوندوبتوانندخوشی رادرزنده بودن دریابند."

                                                            " هیوایلیتس"

 

 


کلمات کلیدی: