چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

کرفتو
ساعت ٤:٠۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٢ مهر ۱۳۸٧  

کرفتو سکونتگاه انسان ماقبل تاریخ:

غارکرفتو،یک اثرباستانی  وتاریخی درحدود76کیلومتری شمال غرب دیواندره وبااحتساب همین  مسافت تقریبی  درشرق شهرسقزواقع شده است.غارکرفتو،ازنوع غارهای آهکی وطبیعی ویکی ازقدیمی ترین وشگفت انگیزترین غارهای طبیعی ایران است که دردوران سوم زمین شناسی شکل گرفته است.براین اساس کرفتوبه عنوان  یکی ازآثاروپدیده های طبیعی شاخص  وحائزاهمیت  استان تحت شماره330درفهرست آثارملی به ثبت رسیده است وهرسال بسیاری ازگردشگران وعلاقه مندان وگردشگران خارجی  وداخلی ازآن دیدن  میکنند.غارکرفتوبه صورت معماری صخره ای درچندین طبقه بافضاهایی به صورت اتاق های تودرتو،راهرو ودالان های عبوری دردل کوه حفرشده است وباستان شناسان می گویند:زمان حفراین غاربه روزگارنوسنگی میرسد.یعنی دورانی که انسان ازبیم حیوانات ودشمنان به این غارپناه میبرده است وباگذشت زمان ویکجانشینی  انسان وشکل گرفتن تمدن بنای طبیعی آن به دست ساکنانش متحول شده ومنطبق بانیازهاوفرهنگ مادی ومعنوی آنهاشکل دیگری پیداکرده است.این تغییرودگرگونی تاحکومت ماناهابه طول انجامیده است.این غاردرسال1379ازسوی سازمان میراث فرهنگی موردگمانه زنی قرارگرفته وباتوجه به ربرسی های باستان شناسی درمحوطه بیرون وداخل غارآثاری ازدوران های مختلف زمین شناسی  به دست آمده است.دیواره بیرونی غارکه بطورطبیعی تشکیل شده،همانندیک معماری سنگی  است که  درمناطق اورامان به چشم میخورد.ورودی غارازدامنه کوه25مترارتفاع داردکه درگذشته رفتن به داخل غاردشواربوده وباادواتی مثل طناب و.........صورت میگرفته.اماامروزه راه پله فلزی برای آن تعبیه شده است تاورودبازدیدکننده ها سهل تر امکان پذیرد.غاردارای4طبقه است که دارای دالان های تودرتو+ نورگیرهایی است که به منظورروشنایی تعبه شده بودند.ازقسمت های دیدنی غارنقوش سردرهاوجای مشعل هاست که توسط کانال هایی به مخزن گاز(بیوگاز)متصل اند است.زیباترین بخش معماری غارطبقه سوم است که علاوه بردقت درتراشیدن  وکندن اتاق ها،فرم خاص سقف هابه شیوه کمانی است.روی سردریکی ازاتاق های طبقه سوم  کتیبه یونانی وجودداردکه مربوط به الهه هراکلس است.این کتیبه که روی آن نوشته شده":این خانه هراکلس است،هرکس درآن واردشوددرامان است".متاسفانه این کتیبه تاحدزیادی تخریب شده است.برخی براین عقیده اند که این غارمدتی سکونتگاه سلوکیان(جانشینان اسکندرمقدونی)بوده است.که پس ازفتوحات مهرداددوم اشکانی به سمت غرب ایران حرکت کرده اند.

درکف غارچشمه هایی وجودداردکه آبروهای کوچکی ایجادکرده  و2حوضچه درکف این غارشناسایی شده که هریک ده هامترطول دارد.باتوجه به نفوذپذیری کف غارآب چشمه هاپس ازعبورآب ازمنافذزیرین به بیرون غارراه یافته است.امتداداین غار750متراستودارای مسیرهاودالان های پرپیچ وخمی است.به همین جهت هیچ کس تاکنون قادرنشده تمامی این مسیرهاراشناسایی کندونقشه کاملی ازآنهاتهیه شود.تفاوت های طبیعی درمسیرهای غارکاملا مشهوداست.دربرخی قسمت هاارتفاع سقف غارزیاداست امادربرخی ازقسمت هابایدسینه خیزرفت.ازسال1378به بعداداره میراث فرهنگی – صنایع گردشگری – صنایع دستی استان کردستان اقدام به جذب گردشگران وتامین تسهیلات رفاهی برای گردشگران پرداخته است.میتوان ازاقداماتی که برای جذب توریست برای این اثرانجام گرفته به مواردزیراشاره نمود:

Ø  برق رسانی ونورپردازی محدوده غارتابخش انتهایی ستون فقرات اصلی  درجوانب گوناگون ومحدوده بیرونی آن

Ø  ایجادپله وپاگردسنگی درمحدوده بیرونی غارونصب پله پافلزی  دربخش بیرونی

Ø  ایجادسکوهای سنگی به منظوراستراحت گردشگران

Ø  خاکبرداری وایجادپارکینگ وسایل نقلیه

Ø  منترل آبهای چشمه بیرونی غاروتصفیه آب به منظورتامین آب آشامیدنی

Ø  ساخت پایگاه ،اتاق نگهبانی ، بلیت فروشی، سرویس های بهداشتی

Ø  نصب پله ونرده های چوبی درداخل غاربه منظورتامین امنیت گردشگران

 

 

منبع:روزنامه ایران