چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

سرخدار
ساعت ۱٢:۱٠ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٧  

Ú     میوه آن درنوع ماده به رنگ قرمزودر نوع نر به رنگ زرد است،که هردوغیرسمی است.

Ú     پراکنش بذرتوسط سنجاب ها وقرقاول است.

Ú     مطالعات فسیل شناسی دیرینگی درختان سرخداررابالغ بر190میلیون سال میداند.انسانهای ماقبل تاریخ نیز آن رامیشناخته اندوازبرگهای آن برای سمی کردن نیزه هایشان استفاده می کردند.(Taxinبه معنی زهرآلود)

Ú     بلندی درخت9تا30متروقطرآن به3مترهم میرسد.رشدآن بسیارکندورویش ارتفاعی آن سالانه10سانتیمتراست.