چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

روزپاکسازی کوهستان
ساعت ٩:٠۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٤ مهر ۱۳۸٧  

4مهر،روزی که برای پاکسازی کوهستان اعلام شد.

همانطورکه مشهوداست کوهستان هاهم ازدخالت هاودستکاری های انسان درطبیعت بی بهره نبوده اندوبه سهم خودآسیب دیده اند.پاکسازی کوهستان به دست انسان کمترین کاری است که برای احیای طبیعت ازدست رفته کوهستانها میتواندصورت بگیرد.به هرکوهی که برویم متاسفانه زباله هایی را(ازبین رفتنی، ازبین نرفتنی)که به دست کوهنوردان وهمچنین  افرادی که برای خلاص شدن ازمشغله هاوگیرو دار زندگی به کوهستانها برای آخرهفته پناه میبرند می بینیم.امامشکل اصلی اینجاست که زباله های ازبین نرفتنی مثل پلاستیک هاو... مناظرراازچشم می اندازندودرآینده ای نه چندان دور دیگرکسی برای فراغت ازآلوگیهابه کوهستان پناه نمیبرد.متاسفانه وقتی صحبت ازتخریب محیط زیست به میان می آیدکسی به فکرکوهستانهانمی افتدوهمه به فکرپارکهامی افتند.امامتاسفانه امروزه دیگرطبیعت بکرکوهستانهاهم  موردتخریب انسانی به منظورجاده سازی، احداث معدن، ...قرارگرفته است.متاسفانه باروندصعودی رشدجمعیت دامنه دخالت انسان درکوهستانها روبه فزونی است.امااقداماتی نظیرآموزش های همگانی مردمی میتواندبه  کاهش این روندکمک شایانی نماید.همچنین  این آموزش هابه کوهنوردان هم بایدداده شود.این اقدامات بایدتوسط  رسانه های جمعی وازطریق NGOهای مربوطه صورت گیرد.برای  خواندن مطلبی دراین باره به سایت www.Environment@Hamshahri.org

http://www.Aflaki@hamshahri.org

سایت آقای اسدالله افلاکی  مراجعه فرمایید