چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

بهره برداری ازمیان گذردریاچه ارومیه همچنان سرنوشتی نامعلوم دارد.
ساعت ۱۱:٤٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٧  
میان گذردریاچه ارومیه هنوزسرنوشتی نامعلوم دارد. امروزاخبار-20:30--------اعلام کردبهبهانی وزیرراه وترابری اعلام داشته که تا10مهرماه یکی ازباندهای پل درحال ساخت میان گذرانزلی به بهره برداری(افتتاح)میرسد.اماکارفرمااعلام داشت نبایددرساخت عجله به خرج بدهیم تا کیفیت کارپایین بیاید.همانطورکه گفته شده این پل 150کیلومترراه رانزدیکترمینماید.ازطرفی این پل به سودمردمی است که به رفت وآمددراین مسیرمی پردازند.اماآیاتاکنون به عواقب جبران ناپذیرآن برمحیط زیست این تالاب پراهمیت اندیشیده ایم؟بایک ارزیابی میتوان به طورتقریبی ازصدمات جبران ناپذیراین پروژه مطلع گردید.ساخت وسازهای انسانی ازمهم ترین دلایل نابودی محیط زیست می باشند.متاسفانه آن هم بااین وضعیت قهقرایی که هم اکنون گریبانگیراین دریاچه گردیده است ساخت این پل لطمات جبران ناپذیری برمحیط این دریاچه وزیستمندان این تالاب گذاشته است.بهبهانی امروزدرمجلس حاضرشده بودتاپاسخی به نماینده ارومیه درموردساخت این سدوسوالاتی که دراذهان نقش بسته بودبدهد.وی اظهارداشت این میان گذربه زودی به بهره برداری میرسد.ببینیم وباورکنیم!!!!!!!!!!!