چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

دکترمحمودحسابی/مردنکونام ایران.
ساعت ٩:٠٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٧  
سالگرددکترمحمودحسابی: واماامروز مورخ26/6/87سالگردپرکشیدن یکی ازاسطوره های علمی ایران،جناب آقای دکترمحمودحسابی بود.ایشان دارای مقام بسیاروالایی درعلوم ایران بوده اندوهنوزهم هستند.شاگردانیشتین بودن.........کارکمترکسی می توانسته باشدو وی تنهاشاگردایرانی انیشتین بوده وبه علم فیزیک کمک شایانی نموده است.ایشان گرچه سالهاست ازاین جهان رخت بربسته انداماباثبت کارهاویافته های گرانقدرخویش موجب جاودانگی خودشده اند.ایشان بادانسته های خودتوانستندنام کشورایران رابسیارمفتخرنمایند.همه جهان مدیون این عالم فرزانه است ونبایدچنین جواهراتی رابه دست فراموشی سپرد. ثبت این مطلب بدان منظوراست که دقایقی بیندیشیم تاببینیم ایران مهدچه انسانهایی است.امروزدربسیاری ازمدارس کشورمراسم بزرگداشت برای ایشان برپاشده بود.امیدوارم هریک ازمابدانیم که درکشورماچه حسابی هایی زیسته اند ومی زیند،وماچگونه بایدقدرشان رابدانیم؟آیاکسی هست که ازاحوال واوضاع آنهاباخبرشود؟متاسفانه اکثردانشمندان دروضع نامناسبی یه سرمی برندوهمیشه بعدازمرگشان است که نامشان به نیکی یادمیشود.به امیدروزی که هرانسان ازارزش وجایگاه واقعی خودبرخوردارگردد. این بیت هم تقدیم به همه کسانی که برای سرفرازی ایران تلاش میکنند. "سعدیامردنکونام نمیردهرگز مرده آنست که نامش به نکویی نبرند."
کلمات کلیدی: