چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

سدلیکه ورس
ساعت ٩:٥٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٧  
ساخت سد( لیکه ورس ) ابهر: ظرفیت این سد18میلیون مترمکعب آب است.ازنوع خاک سنگ ریزه ای.این سد5میلیون مترمکعب آب ابهروخرمدره راتامین میکند.طول تاج سد375متراست.امابه نظراینجانب این سدهم بدون داشتن مدیریت صحیح ............جزء بربادرفته هاست.
کلمات کلیدی: سدلیکه ورس ،ابهر ،زنجان