چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

مقایسه طوفان گوستاودرآمریکاباسیستان وبلوچستان درایران
ساعت ٩:٤٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٧  

وزش طوفان همچنان درآمریکاادامه دارد.مقایسه میان گوستاو باطوفان سیستان وبلوچستان:

طوفان گوستاوکه درپست های قبلی بدان اشاره گردیده ،همچنان ادامه دارد.این طوفان موجب شکسته شدن درختان درکارولیناوقطع برق دراین ایالت گردیده است.1600نفربه پناهگاههاپناه برده اند.آب بارانی که روی سیل ناشی ازطوفان(آب ناشی دریای اطراف سواحل مکزیک)جمع شده،به شدت بالاآمده وزندگی رابرمردم منطقه سخت ترکرده است.حدود1500نفرهم درمنازل خودباقی مانده اندوخودرابرای عواقب بعدی آماده کرده اند.دولت هم باتمام قوامشغول امدادرسانی ونجات افراداست.حالابه نظرشمااگرخدای نکرده این طوفان درایران بیاید.........................

طوفانی که درسیستان آمده زندگی مردم این منطقه رافلج کرده است.تاکنون هیچ اقدامی برای کمک به مردم این منطقه صورت نگرفته است.مردم این منطقه ازشرایط بسیاربدی برخوردارندو.........

جالبه بدانیدطوفان بیشتربخشهای آمریکارادرنوردیده باسرعت ٢٧٠کیلومتربرساعت.امادرسیتان با١۵٠کیلومتربرساعت وفقط بخش جنوبیکشوررا.

 


کلمات کلیدی: