چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

وزش طوفان درسیستان وبلوچستان
ساعت ۸:٤٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٧  

اماوزش طوفان درسیستان وبلوچستان وپیامدهای آن:

طوفان مسیرارتباطی زابل به سیستان وبلوچستان راقطع کرده است.این طوفان که باسرعت 115کیلومتربرساعت ازروزگذشته همچنان ادامه  داردکلیه مسیرهای ارتباطی زابل به سیستان وبلوچستان رامسدودکرده است وبه گفته اهالی زابل میدان دیدبسیاربسیارکاهش یافته است.


کلمات کلیدی: