چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

نیازبه100میلیاردریال برای رسیدگی به 40هزارپرونده منابع طبیعی
ساعت ۱٠:٤٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٥ شهریور ۱۳۸٧  

نیاز به100میلیاردریال برای رسیدگی به40هزارپرونده منابع طبیعی:

مدیرکل دفتربرنامه ریزی وبوجه سازمان جنگلهاوآبخیزداری کشورگفت درسال جاری برای رسیدگی وهزینه دادرسی 40هزارپرونده تخلف وتخریب منابع طبیعی،100میلیاردریال اعتبارنیازاست.به گزارش ایرنا به نقل ازروابط  عمومی سازمان جنگلها،مراتع وآبخیزداری کشور،مصطفی کیاکجوری افزود:درزمان حاضربیش از160هزارپرونده مربوط به منابع طبیعی درمحاکم غذایی موجوداست.وی عمده این پرونده ها رامربوط به چرای غیرمجازدام ،قطع اشجار،تخریب وتصرف عدوانی وقاچاق محصولات جنگلی برشمرد.کیاکجوری یادآورشد:بطورمتوسط سالانه 30هزارپرونده تخلف دربخش منابع طبیعی تشکیل میشودکه مشکل عمده سازمان جنگلها،عدم تامین هزینه دادرسی وکارشناس این پرونده هااست.

مدیرکل دفترطرح وبرنامه سازمان جنگلهادرادامه خاطرنشان کرد:باتامین 100میلیاردریال هزینه موردنیازدادرسی وکارشناسی پرونده هاازسوی دولت بیش از 80%آرای صادره به نفع منابع طبیعی خواهدبودواین بدان معناست که هزینه هایی که بابت کارشناسی ودادرسی پرونده هاپرداخت میشوددوباره به خزانه دولت برمی گردد.

منبع :هفته نامه ره آورد،ش360-ص3.


کلمات کلیدی: تخلف ،منابع طبیعی