چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

درگیری میان اهالی شهرک زیتون باکارکنان اداره محیط زیست تهران
ساعت ۸:۳٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸٧  

درگیری میان اهالی شهرک زیتون وکارکنان محیط زیست استان تهران:

متاسفانه درتاریخ13/6/87عده ای ازاهالی شهرک زیتون که تعدادشان هم زیادبودبه طرزوحشیانه ای به کارکنان وریاست اداره محیط زیست (آقای محمدباقرصدوق)حمله ورشدندوحتی این افرادی که هیچ بویی ازانسانیت نبرده اند کارمندان زن این اداره راکتک زده اند.آخر یکی پیدانمیشودکه بگه اینا هم مثل خواهر،مادر،دختران خودتون هستند.ببینیدبی آبرویی رابه کجارسانده اند.

اما این قضیه ازکجاشروع شد؟این ماجراپس ازتصویب  مصوبه ای که درآن مجمع تشخیص مصلحت گفته بودندتمامی زمینهای تصرفی حتی آنهایی که دردست ارگانهای دولتی است بایدپس داده شوندکه شامل سرخه حصارهم میشودقوت یافت.شهرک زیتون درپارک ملی سرخه حصاربه دست جهادکشاورزی به عده ای ازسپاه واگذارشد.حالااینجاست که بازم اگربه اصل 50قانون اساسی رجوع کنیدهمه چیز براتون  روشن میشه.برای خواندن کامل مطلب به سایت دکترروانبخش http://hoomanjangali.persianblog.ir/

ودیده بان محیط زیست؛خانم مژگان جمشیدی

مراجعه کنید.