چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

طوفان گوستاودرآمریکا
ساعت ٩:٥۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٧  

طوفان گوستاو درآمریکا:

این طوفان روزگذشته240km/hسرعت داشته ومناطقی را درلویزیادرخلیج مکزیک رادربرگرفت وسرعت آن صبح امروزبهkm/h170رسیداماهم اکنون درساعت 20امشب به ووقت ایران سرعتی معادل55km/hراداردکه پس ازطوفان کاترینا که محل وقوع آن در4سال قبل درهمین منطقه(خلیج مکزیک)است بزرگترین طوفان دراین منطقه محسوب میگردد.که خساراتی معادل240میلیون دلاربرجاگذاشته است.این طوفان دست کم8کشته وتعدادبیشماری زخمی برجای گذاشته است.یکی ازافراداین منطقه میگوید4سال قبل مبالغ هنگفتی راصرف مرمت خانه خودکرده است  وامسال باوقوع این طوفان همه اعضای خانواده اش وبیش ازدومیلیون نفرازاهالی این منطقه راترک کرده اند.اما اوبه دلیل اینکه خانه اش رانمیتواندرهاکنددرخانه مانده تا محیط خانه اش راامن ترکند.سرعت این طوفان طی گزارشات منتشرشده ازمنابع رسمی کشورآمریکا درحال حاضرروبه کاهش است.