چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

آتش سوزی درجنگلهای کلاله از16عصرامروزادامه دارد.
ساعت ۱٠:٠٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸٧  

آتش سوزی درجنگلهای دست کاشت کلاله از16عصرامروز ادامه دارد.

تلاش امدادگران برای مهارکردن آتش سوزی درجنگلهای شهرستان کلاله ادامه دارد.جنگلهای دست کاشت درکلاله از ساعت16عصرامروز درآتش میسوزد.علت این آتش سوزی تاالان هنوزاعلام نشده است.امامطمئناآتش سوزی به دست  انسان وعمدی است .این هم ازیک جنگل دیگرکه درچنگال آتش سوخت.امیدوارم دیگرشاهدچنین اتفاقاتی نباشیم.اما این اولین وآخرین بارنیست همچنان که پیش ازاین شاهدسوختن جنگل زیبای گلستان بودیم وتالاب امیرکلایه. بله تاوقتی که به گفته بسیاری محیط زیست سد راه توسعه است بایدشاهدچنین اتفاقاتی هم باشیم.امابایدگفت این ماهستیم که به حریم محیط زیست تجاوزکرده ایم.کدام جنگل،رودخانه،دریا،کوه،...است که موردتهاجم انسان قرارنگرفته باشد؟حالا میبینیم که این  ماهستیم که سدراه محیط زیست هستیم.

ü   توسعه پایدار=رعایت حقوق محیط زیست.(؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟)


کلمات کلیدی: توسعه ،آتشسوزی ،کلاله