چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

4000هکتارازاراضی دولتی تاپایان سال88موردساخت وساز قرارمیگیرند.
ساعت ۱٠:٠۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸٧  

بیانیه امروزوزارت مسکن وشهرسازی:

4000هکتارازاراضی دولتی تاپایان سال1388برای ساخت مسکن مورداستفاده قرارمیگیرد.حالاخدامیداندکه منظورازاین4000هکتارزمین کدام قسمت ازمحیط زیست است.حتما خودتون میدونین که بازم قراره ساخت وسازهای انسانی به حریم محیط زیست صدمه بزنه.خداکنه این اموال دولتی(زمین های  کشاورزی،جنگل هاو....) درجایی باشه که حداقل کمترین صدمه رابه محیط زیست بزنه!امامتاسفانه بایدقدرمیلی متربه میلی مترخاک باارزش ایران را دانست.مگرقراره محیط زیست تخریب شده چندباردیگه احیا بشه؟تاکی این ساخت وسازهابایدادامه داشته باشه؟ماکه نمیگیم هیچ ساخت وسازی صورت نگیره.فقط میگیم طبق ضوابط باشه وقانونمندوبدانیم این اراضی دولتی دقیقاکجاهستن؟