چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

مصوبه ای که به نفع محیط زیست تصویب شد.
ساعت ٦:٥٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٧  

"وتصویب یک ماده حقوقی جدیدبرای حمایت ازمحیط زیست"

واماخبرتازه اینست که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام قانونی راتصویب کرده که براساس آن کلیه اراضی  تصرف شده قبل وبعدازسال65که تحت هرعنوانی تصرف شده اند بازگردانده شوند.ببینیم وباورکنیم.بایدببینیم که جنبه اجرایی این سخنان تاچه حداست؟آیامیشودبه این مصوبه هااعتمادکرد؟امیدوارم این مصوبه هم مثل اصل50قانون اساسی درگوشه کتابخانه ها خاک نخورد.برای خواندن این خبراز:for natureوبلاگ جناب آقای دکترهومن روانبخش؛دیدن کنیدومتن کامل خبررابخوانید.امیدوارم حداقل این مجمع به قانونی که تصویب کرده پایبندباشد.البته بایدبدانیم قانون اساسی ایران به نظربنده بسیارکامل وجامع است امامتاسفانه جنبه اجرایی،مشوق ها وجرایم قدرتمندی برای دفاع ازخودندارد.