چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

بکارانداختن 13لنچ صیادی درکنارک سیستان وبلوچستان
ساعت ٤:۱٧ ‎ب.ظ روز جمعه ۸ شهریور ۱۳۸٧  

واما بکارانداختن 13لنچ صیادی درکنارک سیستان وبلوچستان:

به گزارش شبکه خبرجمهوری اسلامی ایران13لنچ صیادی برای شکارهرچه بیشترپرندگان وآبزیان شروع به کارکرد.اماسؤال من این است که چراهیچ یک ازمقامات بلندپایه محیط زیست نمی توانند جلودارآنهاشوند؟چرابایدبااین صراحت این اخبارشرم آوربیان گردداماراهی برای جلوگیری ازکارآنهاوجودنداشته باشد!!!