چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

دریاچه ارومیه دروضعیت بحرانی ترازآنچه شنیده ایدبه سرمی برد.
ساعت ٦:۱٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٧  

وضعیت دریاچه ارومیه بیش ازآنچه شنیده ایم بحرانی است.

باخانواده وچندتن ازاقوام به دریاچه ارومیه رفتیم تاازنزدیک وضعیت دریاچه راببینیم.متاسفانه آب دریاچه بسیارپسروی داشته.صدهامترازآب دریاچه عقب نشینی کرده است.به راحتی وباچشم میتوان نمک های جدیدی راکه به تازگی برجامانده وناشی ازعقب نشینی آب دریاچه است راباچشم دید.یکی ازدلایل عمده استفاده ازآن برای استفاده های کشاورزی است.متاسفانه برخلاف هشدارهای کارشناسان محیط زیست برای استفاده ازآب ارس وزاب  همچنان ازآب دریاچه ارومیه استفاده میشود.وضعیت بسیاربدترازآنچه که فکرمیکنیداست.تاباچشم خودنبینیدنمیتوانیدعمق فاجعه رادریابید.هوای اطراف دریاچه بسیارگرمترازسالهای قبل است.بادیدن اینکه آب دریاچه اینقدرعقب رفته وباآن هوای سوزان درست جهنم راتوانستم جلوی چشمانم ببینم.به خصوص وقتی جانورانی راکه درنمک هابه دام افتاده بودندومرده بودندرامیدیدیم دیگرجای هیچ امیدی باقی نمانده بود.وضعیت این دریاچه بسیاروخیم است.مرگ موجودات زنده بخصوص آرتمیاها رامیتوان ازبندرشرفخانه مشاهده کرد.دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه کشوراست ودومین دریاچه دارای آب شورجهان محسوب میشود،که متاسفانه بدلیل نداشتن مدیریت به سرعت فوق العاده بالایی درحال نابودی است.این دریاچه رااگرازسمت جزیره اسلامی(جزیره شاهی)ببینیدواقعاساعت هاگریه می کنیدوبه حال محیط زیست ایران اشک می ریزیدوبرای آیندگان خون گریه می کنید.آب این دریاچه به شدت پسروی کرده وچندین مترعقب نشینی کرده است بظوریکه باچشم براحتی میتوان دیدونمک هایی راکه بخ تازگی روی زمین نشسسته اندرادید.آب دریاچه به نظرمن الان دروضع فوق اشباع است ولحظه به لحظه برمیزان رسوب نمک وپسروی آب دریاافزوده می گردد.بااین وضع امسال تعدادپرندگان مهاجرونیمه مهاجراین دریاچه بسیارکم شده است واصلاقابل مقایسه باسالهای پیش نیست.پرندگانی چون فلامینگو وغازسفیدامسال تعدادشان بسیارکمترازسالهای قبل شده است که همگی ازعواقب کم شدن آب این رودخانه وتغییرآب وهوای منطقه است.طبق گزارش اعلام شده ایسناعمق آب این دریاچه6مترکاهش یافته است.امابه نظرمن این رقم بسیارکمترازآن چیزی است که باچشم دیده میشود.اگرنگاهی به صخره های کنارآب بیندازیم میبینیم بسیاربیشترازاینهاست.مهم ترین عواملی راکه خودم دیدم روی کاهش آب وتبدیل شدن به شوره زارشدن این دریاچه شده رامیتوان بصورت زیردسته بندی کرد:

ü  تبخیرآب

ü  استفاده ازآب دریاچه به منظورکشاورزی

ü  استفاده ازسفره های آب زیرزمینی مناطق پایین دست

ü  بروزخشکسالی درچندسال گذشته

این دریاچه به دلیل داشتن ارزشهای بالای بیولوژیک ومنحصربه فردجزء پارکهای ملی محسوب میشود.امابه دلیل بی درایتی مسؤلین درحال نابودی مطلق است.دراین دریاچه 27گونه پستاندار،212گونه پرنده 7گونه دوزیست،41گونه خزنده،26گونه ماهی زیست می کنند.دریاچه ارومیه دارای 102جزیره است که همگی آنهاازسوی یونسکوبه عنوان ذخیره گاه طبیعی جهان ثبت شده اندولی به دست مدیران نالایق به دست نابودی سپرده شده اند.جزیره اشک زیستگاه مرغ آتش،تنجه،گوزن زردایرانی است.جزیره اسلامی(جزیره شاهی)هم دروضع بی نهایت اسف باری است.باچشم خودم نمک های سفیدی راکه به تازگی متبلورشده بودندرابه میزان بسیارزیادی دیدم وبماندکه چقدرتاسف خوردم به حال ملتی که اینچنین سرمایه های ملی خودراارزان  ازدست می دهد.چندسال یاچندماه دیگربایددست روی دست گذاشت وبه شوره زارشدن ارومیه چشم دوخت؟تاکی بایدبه آتش سوزی درجنگلهای گلستان تماشاکردوآه کشید؟تاکی میتوان سوختن تالاب امیرکلایه رادیدوبه روی خودنیاوریم؟دیگربه کدام تالاب بایدامیدداشت؟به کدام پناهگاه حیات وحش میتوان امیدواربودکه درامان است؟آیابازهم بایدبه انتظارامیدهای  بی اساس ریاست سازمان محیط زیست برای بهبودوضعیت این تالاب نشست؟آیاهنوزهم بایدبه امیدروزهای بهتربرای ارومیه،امیرکلایه،انزلی،شادگان،زریوار،قوریگل،لارو

....................بود؟