چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

دریاچه ارومیه دروضعیت بحرانی است.
ساعت ٥:۱۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٧  

عکس:ایسنا