چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

واماکارخانه سیمان آبیک وپرونده هایی که همچنان خاک میخورد.
ساعت ٤:۳۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٧  

واماماجرای کارخانه سیمان آبیک  وپرونده های جرایم حقوقی که همچنان دردادگاههاخاک میخورد........................

کارخانه سیمان آبیک به عنوان یکی ازتولیدکننده های سیمان همچنان بحث داغ درزمینه آلوده کننده های محیط زیست  است که دارای گردی کشنده که روزانه در ریه هزاران بیگناه می نشیندودرپایان جان آنهاراتدریجامیگیردمطرح است.چندروزپیش که ازکناراین کارخانه ردمیشدیم دیدم همچنان این کارخانه بدون توجه به مخاطرات پیشرو برای بشریت همچنان به کارخودادامه میدهد.درحالیکه پرونده های حقوقی اش دردادگاه  جرائم محیط زیست ایران خاک میخورد.غبارسیمان این کارخانه تاکیلومترهاروی شهروفضای اطراف نشسته است وحتی مانع دیدشهرآبیک میگردد.ازکنارآن که ردمیشویم به دوردست که نگاه میکنیم جزگردوغباری سفیدرنگ که تاکیلومترهاکشیده شده چیزدیگری نمیبینیم.خطراین کارخانه برای محیط زیست درآینده غیرقابل جبران است ومدیران این کارخانه بجای اینکه درفکرحداقل کم کردن میزان آلاینده های خطرناک این کارخانه باشنددرفکرپرکردن جیب های خودهستندواصلابه رویخودنمی آورندکه کارگران آن منطقه ومردمیکه درحواشی منطقه زندگی می کنندتاچه اندازه ای درخطر امراض ریوی هستند.متاسفانه این آیروسول ها Aerosole))باعث مرگ تدریجی میشوند.بادهایی هم که  در منطقه می وزندبیشتربه سمت شمال تهران میروندوآلودگی هاراباخودتاآنجاهم میکشند.قانون اساسی ایران بهترین نوع  مجازات هارابرای این افراددرنظرگرفته است امامتاسفانه پشتوانه اجرایی قدرتمندندارند.اگربه اصل50قانون اساسی ذره ای توجه میشدوضعیت  محیط زیست ایران اینچنین سیاه نبود.اگرمدیران نالایق این کارخانه ازسنسورهایی که خروجی راکنترل میکندومیزان آلاینده هارا به حداقل میرسانداستفاده میکردندویاحداقل کاری که میتوانستندبکننداین بودکه دراطراف کارخانه فضای سبزمناسبی ایجادمیکردندالان شاهداین فاجعه نبودیم.البته ناگفته نماندکه دراطراف کارخانه زحمت کشیده بودند10-15تادرخت کاشته بودندکه اونا هم اینقدرخاک خورده اندکه مثل مجسمه درخت شده اند.ای کاش ذره ای ازتجارب کارشناسان محیط زیست استفاده میشدتااینقدر به عمق فاجعه دامن زده نشود.مطمئنااگردرآمدچندروزاین کارخانه راصرف خریدسنسوریاکاشت درختانی که به کاهش آلودگی کمک می کنندبنمایندوضعیت به کل بهبود می یافت.امامتاسفانه مدیران این کارخانه به تنهاچیزی که فکرنمیکنندارزش وجودی انسانها،گیاهان،حیوانات است.هریک حق حیات دارندامابرخی انسانهای ظالم اندک بهایی برای جان انسانهاقائل نیستندوبه تنهاچیزی که فکرمی کنندپرکردن حساب های بانکی شان است وبس ،به عبارتی حفظ منافع شخصی.خدامیداندکه تاکی این پرونده هابایدروی میزدادگاه ها خاک بخورد!!!!!!!!!!!!!

ای کاش فقط کارخانه سیمان آبیک بود.کناراتوبان تهران-تبریزهم دوکارخانه سیمان دیگروجوددارد.که وقتی به پرونده کارخانه سیمان آبیک رسیدگی نشودآنهاکه دیگرجایی برای بحث ندارند.