چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

تالابهای ثبت شده ایران درکنوانسیون رامسر
ساعت ٤:۱۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٧  

فهرست تالابهای ایران درلیست کنوانسیون رامسر :

ü  دریاچه آلاگل، آلماگل، آجی گل دراستان گلستان

ü  *تالاب امیرکلایه درگیلان

ü  *مجموعه تالاب انزلی درگیلان

ü  مصب رودخانه سفیدرود و تالاب کیاشهردرگیلان

ü  دلتاهای رودگز وحرادرهرمزگان

ü  دلتاهای رودشور- شیرین میناب درهرمزگان

ü  نواحی جنوبی هامون پوزک درسیستان وبلوچستان

ü  تالاب گاوخونی دراصفهان

ü  *هامون صابری وهامون هیرمند درسیستان  وبلوچستان

ü  خورخوران درهرمزگان

ü  دریاچه قوری گل درآذربایجان شرقی

ü  دریاچه قوپی باباعلی درآذرباجان غربی

ü  *دریاچه ارومیه درآذربایجان غربی

ü  *دریاچه پریشان ودشت ارژن فارس

ü  *شبه جزیره میانکاله  خلیج گرگان

ü  دریاچه بختگان(نی ریز)وتالاب کمجان در فارس

ü  *تالاب شادگان وخورموسی درخوزستان

ü  دریاچه های شورگل،درگه سنگی ویادگارلو درآذربایجان غربی

ü  خلیج گواتر وهورباهو درسیستان وبلوچستان

ü  جزیره شیدوردرهرمزگان

ü  تالاب چغاخور دراستان چهارمحال وبختیاری

ü  *تالاب زریواردر(مریوان)-کردستان

تعداداین تالابها22عدداست که متاسفانه 7تای آنهادرفهرست مونترو قرارگرفته اند.