چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

تالب شادگان
ساعت ٤:۱٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٧  

تالاب شادگان

درشهرشادگان، تالاب بین المللی شادگان 296هزارهکتارمساحت دارد.ازشمال به شادگان ،ازجنوب به رودخانه بهمن شیرمتصل است.سطح تالاب باگیاهان آبدوست مثل لوئی، چولان، گیاهان غوطه وردرآب پوشیده شده است ومحل مناسبی برای پذیرش پرندگان آبزی مهاجرکه درپاییز ازشمال اروپا،کانادا،سیبری،به این منطقه روی می آورند.دراین تالاب انواع ماهیان آب شوروشیرین مانندماهی بنی،شیربد،شانک،ماهیان پرورشی،است.پرندگان:فلامینگو،حواصیل،لک لک،غازوحشی است.تنهازیستگاه ومحل زادآوری اردک کرکری درجهان این تالاب است.پرندگانی چون گیلانشاه خالدار،اکراس آفریقایی،ازنمونه های بسیارکمیابی هستندکه درخطرنابودی اند.این تالاب هم اکنون درفهرست مونترو*قرارگرفته است. به عبارت دیگرنابودشده است که نیازبه احیاداردامّا...............

ازعمده ترین دلایل نابودی این تالاب شکارهای بی رویه وصیدبیش ازاندازه آبزیان بوسیله بومیان منطقه برای تامین معاش وبرطرف نمودن نیازهای اقتصادیشان است.

*فهرست مونترو:فهرستی است شامل اسامی تالابهایاسایت هایی که درمعرض نابودی اندونیازبه احیادارند.درصورتیکه هیچ اقدامی برای بهبودواحیای آنهاصورت نگیرداین تالابهاازلیست کنوانسیون رامسرحذف خواهنشد.درحال حاضرمتاسفانه ایران باداشتن7سایت دراین فهرست  قراردارد.